Uppföljning av progressen i forskarutbildningen

This page in English

För att säkerställa att alla doktorander på Karolinska Institutet (KI) får en utbildning av hög kvalitet har ett system för uppföljning av progressen under utbildningen utvecklats. Utöver antagningen och disputationen finns ett antal kontrollpunkter under forskarutbildningen som alla doktorander på KI går igenom.

Översikt av forskarutbildningen

Figur. Schematisk beskrivning av forskarutbildningen vid KI.

Antagning / fastställande av individuell studieplan

Den individuella studieplanen fastställs i samband med antagningen till forskarutbildning.

Årlig uppföljning

Den individuella studieplanen och framsteg i utbildningen på forskarnivå följs upp skriftligen varje år på begäran av institutionens studierektor.

Vid den årliga uppföljningen ska doktorander och handledare diskutera progressen av utbildningen, inklusive att synliggöra progressen avseende måluppfyllnad för forskarutbildning, rapportera avklarade moment, eventuella uppdateringar av forskningsprojektet eller planerade kurser och andra moment, eventuella uppdateringar av tidsplan eller finansieringsplan och andra uppgifter som bör revideras. Revideringar av den individuella studieplanen ska godkännas av studierektorn, och vid stora förändringar av prefekten på institutionen.

Vid den första årliga uppföljningen erbjuds alla doktorander dessutom ett möte med studierektorn för forskarutbildning. Syftet är att bland annat att säkerställa att utbildningen har kommit igång enligt planen.

Halvtidskontroll

Efter motsvarande två års heltidsstudier sker en större uppföljning i form av en halvtidskontroll. I samband med halvtidskontrollen ska doktoranden utöver att beskriva sitt projekt även skriva en litteraturöversikt. Syftet med halvtidskontrollen är primärt att kontrollera att målen för doktorsexamen är på god väg att realiseras. Att doktoranderna på ett tidigt stadium reflekterar övergripande över sitt forskningsprojekt förväntas ge både pedagogiska och kvalitetsmässiga fördelar. Doktorandens kunskap inom forskningsfältet samt projektspecifik kunskap ska presenteras muntligen vid ett öppet seminarium inför en särskilt utsedd nämnd som består av tre oberoende forskare inom området.

Mer information om halvtidskontrollen

Disputation

Kvalitet i examination och avhandling

Praktisk information rörande disputationsansökan och disputationen

DoktorandForskarutbildning