Uppdragsutbildnings prissättning

För uppdragsutbildning gäller regeln om full kostnadstäckning enligt avgiftsförordningen (1992:191)

För uppdragsutbildningsverksamheten i sin helhet gäller att såväl institutionens kostnader som enheten för uppdragsutbildnings kostnader* ska täckas.

För att erhålla full kostnadstäckning i verksamheten ska avgifterna beräknas så att intäkterna täcker samtliga kostnader – både de direkta och indirekta. Enligt särskilt
beslut** ska INDI-modellen inte användas vid beräkning av de indirekta kostnaderna för uppdragsutbildning utan de faktiska indirekta kostnaderna ska användas i kalkylen.

Uppdragsutbildning får inte subventioneras av statsanslagen till den ordinarie högskoleutbildningen på grundnivå eller avancerad nivå eller av forskningsanslaget.

Kalkylen ska täcka samtliga kostnader inkl. utvecklingskostnader. Särskilt fastställd mall** för kalkylering av uppdragsutbildning ska användas.

I överenskommelse mellan KI Uppdragsutbildning och institution regleras ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen för det specifika kurstillfället.

Vid prissättning ska även konkurrenslagstiftningen tas i beaktande.

 * I enheten för uppdragsutbildnings kostnader ingår t.ex. personal-, lokal- och marknadsföringskostnader. Enheten för uppdragsutbildning har ett övergripande ansvar för samordning av all uppdragsutbildningsverksamhet på KI vilket t.ex. innefattar att utveckla uppdragsutbildningsverksamheten i stort, omvärldsbevakning, mottagande av förfrågningar, kontakt med kunder, samordning av kvalitetsuppföljningar och ekonomiska uppföljningar.

**Administration och kalkylering av uppdragsutbildning vid KI, dnr 6029/09-100 - se mall för ekonomisk kalkyl

Uppdragsutbildning