UoL - ny medicinpedagogisk enhet från 1 januari

Rektor har beslutat om implementering av en ny pedagogisk enhet vid KI. Här publiceras löpande information om implementeringsprojektet. Projektet ska resultera i att den pedagogiska verksamhet som i nuläget bedrivs vid KI, exempelvis inom CLK, CKU och KIB, slås samman i en enhet med samlad högskolepedagogisk kompetens. Enheten ska benämnas Undervisning och Lärande (UoL) och målsättningen är att den finns på plats den 1 januari 2019.

Bakgrund

Den högskolepedagogiska verksamheten vid KI drivs idag i huvudsak vid Centrum för klinisk utbildning (CKU), Centrum för lärande och kunskap (CLK) och vid Universitetsbiblioteket (KIB). Efter tidigare utvärderingar (se dokument nedan) har rektor beslutat att samla dessa verksamheter och kompetenser i en pedagogisk enhet, ”Undervisning och Lärande” (UoL). Målsättningen med projektet är att etablera en enhet med samlad högskolepedagogisk kompetens för bättre genomslag för pedagogisk kursverksamhet, utveckling och stöd.

Organisation för implementeringsprojektet

Styrelsen för utbildning har fått i uppdrag att besluta om den organisation som ska driva projektet som startade den 1 mars (se dokument nedan). 

Aktuellt

Oktober

 • Personalmöte 10 oktober
 • Individuella personalsamtal (efter 10 oktober)
 • Samverkansmöte med Fack/HR
 • Budgetarbete inför 2019
 • Pågående riskanalys

September

 • Maria Watter har utsetts till biträdande tf. verksamhetschef 

Augusti

 • Rektor utser Lena Nilsson-Wikmar till tf. verksamhetschef
 • Fortsatta diskussioner med Fastighetsavdelningen gällande hyra av lokaler

Juni

 • Intervjuer med sökande till uppdrag som tillförordnad verksamhetschef
 • Informationsmöten med berörda prefekter/chefer
 • Samverkansmöte HR/fack

Maj

 • Utlysning av tillförordnad verksamhetschef
 • Rektor har beslutat att UoL ska förläggas på Campus Flemingsberg
 • Diskussioner förs med prefekter och avdelningschefer angående budget och personal
 • Underlag ska tas fram inför UoL budget 2019  
 • Intervjuer med berörda prefekter/chefer

April

 • Diskussioner har förts med Fastighetsavdelningen gällande lämpliga lokaler
 • Referensgruppsmöte hölls den 20/4
 • Projektgruppen har tagit fram underlag för beslut om tillförordnad verksamhetschef

Mars

Den projektgrupp som fått i uppdrag att driva implementeringen har nu haft ett första möte för att ta fram en projektplan och påbörja arbetet. Följande aktiviteter har nu inletts i enlighet med tidigare projektbeställning som beslutats av rektor (och den projektplan som nu ska beslutas av styrgruppen):   

 • Diskussioner gällande bemanningsfrågor med HR och berörda enheter.
 • Kartläggning av uppdrag och kompetenser inom befintliga centrumbildningar.
 • Diskussioner angående förslag till kompetensprofil och rekrytering av föreståndare.
 • Diskussion om lokaliseringen av UoL har påbörjats. 
 • Budgetarbete inför 2019.
 • Samverkansmöte med HR/fack.

Frågor?

För frågor om implementeringsprojektet, kontakta projektledare Philip Malmgren