Universitetssjukvårdsenhet – kriterier för utbildning

Information om utbildningskriterierna för att uppnå status som universitetssjukvårdsenhet enligt ALF-avtalet.

Universitetssjukvård

Universitetssjukvård (USV) är ett nytt begrepp som infördes i nationella ALF-avtalet som började gälla den 1 januari 2015. Universitetssjukvården ska skapa goda förutsättningar för forskning och utbildning och främja hälso- och sjukvårdens utveckling. Universitetssjukvård bedrivs vid universitetssjukvårdsenheter (USV-enheter).

Kriterier för USV-enhet

Det finns fastställda kriterier för att en enhet ska få status som USV-enhet. Den nationella styrgruppen för ALF har fastställt nationella kriterier som sedan har kompletterats med regionala kriterier fastställda av Ledningsgruppen KI-SLL. Kriterierna är indelade i fyra områden; forskning, utbildning, sjukvårdsutveckling och infrastruktur.

Kriterier för utbildning

Vid varje USV-enhet ska:

  • utbildningsinsatser för och/eller handledning av KI:s studenter inom VFU tillhandahållas för åtminstone någon av följande utbildningar med inriktning mot vården: arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut, logoped, läkare, psykolog, psykoterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller tandhygienist
  • alla handledare, seminarieledare, föreläsare och instruktörer i VFU ha gått en pedagogisk introduktionskurs (till exempel nätbaserat handledarstöd)
  • finnas minst en adjungerad klinisk adjunkt, lektor eller professor med högskolepedagogisk utbildning som aktivt deltar i VFU
  • finnas ett dokumenterat pågående arbete med pedagogisk kompetensutveckling enligt den modell för pedagogisk kompetens som Styrelsen för utbildning i samverkan med SLL fattat beslut om (dnr 5-50/2013).