Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse

This page in English

Karolinska Institutet utlyser härmed forskningsbidrag ur Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse för forskning om ledsjukdomar.

Ändamål

Stiftelsen har som huvudsakligt syfte att främja vetenskaplig forskning avsedd att öka våra kunskaper om ledsjukdomar, företrädesvis den deformerande höftledsartrosen. Forskningen ska gälla etiologiska och/eller terapeutiska problem.

Medel ur stiftelsen kan sökas för ovan nämnda forskningsområde, dels som anslag till vetenskaplig forskning, dels som resestipendium för forskning utomlands.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare anknutna till Karolinska Institutet och som bedriver forskning inom ovanstående område.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 35 000 och 150 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 3 – 17 september 2019. Ansökan stänger klockan 14.00.

Tilldelning kan i normalfallet endast ske upp till tre gånger.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i november.

Bilaga

Om du har tilldelats medel ur stiftelsen tidigare måste en forskningsrapport bifogas den aktuella ansökan för att beaktas.

Upp till fem arbeten som publicerats de senaste fem åren ska bifogas som bilaga.

Återrapportering

Från och med 2018 kommer det att krävas en återrapportering av beviljade medel. Efter dispositionstidens slut kommer ni att behöva gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut.  Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se