Tillgodoräknande

Arbetar du med tillgodoräknande som ansvarig för prövning och beslut eller som handläggare? På denna sida finns information om - reglerna som styr ärendet om tillgodoräknande - anvisningar för hur ärendet ska hanteras - exempel på informationstexter och beslutstexter mm.

Vem får ansöka?

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning eller yrkesverksamhet. 

För högskoleutbildning gäller rätten om det finns ett godkänt resultat och om det inte föreligger väsentlig skillnad. Detta innebär att det ska tillämpas en generös tillämpning vid ansökningar om tillgodoräknande.

För annan utbildning gäller rätten om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av sådan beskaffenhet och har sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. 

Student kan också ansöka om tillgodoräknande av motsvarande kunskaper och färdigheter från yrkesverksamhet.

Vad innebär...

"om det inte föreligger väsentlig skillnad" - innebär att det ska vara en generös tillämpning vid tillgodoräknande av annan högskoleutbildning från vissa länder.  

"är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot" - innebär inte lika generös tillämpning som ovan. 

För tolkning se beslut 2005-03-18 från Överklagandenämnden för högskolan.

Stegen i tillgodoräknandeärendet

 • Student ansöker om tillgodoräknande
 • Ansökan datumstämplas, diarieförs och bedöms om den är komplett
 • Eventuell komplettering av ansökan
 • Beslutsfattare prövar och fattar beslut
 • Student delges beslutet
 • Ärendet avslutas och arkiveras
 • Ev överklagande inkommer - se vidare anvisningar för överklagande av tillgodoräknande

Tänk på att...

 • Studenten har rätt att när som helst lämna in en ansökan om tillgodoräknande
 • Ansökan ska ankomststämplas och diarieföras vid ansökningstillfället
 • Ärendet ska hanteras skyndsamt och inte överstiga två månader

Stegen finns beskrivna med länkar till styrdokument, blanketter mm i checklistan (se nedan under styrdokument och blanketter) 

Vem ansvarar för ärendet

Det är endast den som är fått beslutsdelegation som kan fatta beslut om tillgodoräknande. Det är framgår av institutionens eller programnämndens delegationsordning vem som har rätt att fatta beslut.

Kursansvarig institution - ansvarar för tillgodoräknanden av hel kurs och del av kurs/moment.

Programansvarig institution/nämnd - ansvarar för tillgodoräknanden av flera kurser inom program, valbara kurser och examensarbeten. 

Information till kurs- eller programwebb

Informationen till studenterna som ska ansöka om tillgodoräknande behöver vara tydlig för att minska administrationen kring ärendet. Här är ett exempel på informationstext. Texten kan behöva anpassas utifrån förutsättningarna för kursen eller programmet. 

Styrdokument & blanketter

Det är viktigt att känna till olika regler när beslut tas om tillgodoräknande då det kan påverka utgången av beslutet. I checklistan finns hänvisningar direkt till styrdokumenten som berörs i de olika stegen

Utländsk utbildning

Naric-portalen, UHR, finns information om 

 • länders utbildningssystem
 • tidigare gjorda bedömningar av utbildningar och examina
 • UHR:s bedömningsmetodik

Där finns också ett forum för där det går att ställa direkta frågor i ärenden som du hanterar.

Kontakt

Har du frågor om tillgodoräknande får du gärna kontakta mig. Jag tar gärna emot synpunkter på innehållet på sidan, checklistan och styrdokumenten.

Enhetschef

Charlotta Cederberg

Telefon: 08-524 864 68
Enhet: Programkansliet
E-post: Charlotta.Cederberg@ki.se