TA-fonden

Fonden för bidrag till kostnader i samband med deltagande i kongresser/konferenser

Behörig att söka är anställd vid Karolinska Institutet som tillhör personalgruppen teknisk/administrativ personal (TA-personal).
Registrerade doktorander är ej behöriga att söka.
Bidrag kan ges upp till halva totalkostnaden (ej till traktamente), dock högst 8000kr.
Bidrag ges under förutsättning att institutionen står för resterande kostnader.
Bidrag ges ej till kurser.

Ansökan skall inkomma i förskott på särskild blankett ställd till beslutsnämnden. 
Följande uppgifter skall fyllas i:
Personuppgifter, adresser, beskrivning av ändamålet och tidpunkt, motivering, intyg från forskningsledare, kalkyl för beräknade kostnader, uppgift om organisationstillhörighet, bekräftelse att institutionen står för resterande kostnad, underskrift av sökande och prefekt.

OBS! Ofullständig ansökan beaktas ej!

Ansökningstider (i god tid innan) : 15 februari, 15 maj, 15 september och 15 november.

Tidpunkten för kongressen/konferensen ska äga rum efter respektive ansökningsdatum.

Redovisningen ska ske inom tre månader efter kongressen/konferensen genomförts. 

Ansökan samt redovisning med bilagor ska göras per individ, ej gruppvis.

Närmare upplysningar om TA fonden kontakta Anne-Marie Windahl (handläggare) Tel: 08-524 866 10 eller Anethe Mansén (ordförande) Tel: 08-524 863 76

Administration