Styrelsen för forskning

This page in English

Styrelsen för forskning är en av Karolinska Institutets tre verksamhetsstyrelser och har det övergripande ansvaret för forskningsverksamheten vid KI.

Exempel på nämnder, kommittéer med mera, under styrelsen:

Stiftelser och fonder

Styrelsen beslutar om utdelning ur olika stiftelser efter beredning av granskningsgrupper/motsvarande.
Karolinska Institutets stiftelser och fonder

Ansökningswebb 

Biosäkerhetskommittén

Biosäkerhetskommittén arbetar på uppdrag av Styrelsen för Forskning och skall vara KIs samordnande och rådgivande organ inom biosäkerhetsområdet. Kommittén skall säkerställa att de lagar och regler som finns inom området följs.
Biosäkerhetskommittén

Centrumbildningar

Vid KI finns även ett antal olika centrumbildningar inrättade av centrala organ.
Centrumbildningar vid KI

Infrastrukturrådet och core-faciliteter

Infrastrukturrådet har till uppgift att samordna resurser och satsningar såväl inom KI som i relation till Stockholms läns landsting och nationella initiativ. Rådet rapporterar formellt till Styrelsen för forskning och huvudfokus ligger på forskningsinfrastruktur. 
Mer om infrastrukturrådet
Lista över core-faciliteter på KI

Forskningsfinansiering

Forskningsfinansiering på medarbetarportalen strävar efter att vara en samlande ingång till alla typer av forskningsfinansiering.

Forskningsnätverk

Styrelsen för forskning har inrättat breda tematiska institutionsövergripande forsknings­nät­verk för att stimulera dy­namiska samarbeten mellan grundvetenskapliga och kli­niska forskar­grupper. Även forskarutbildning är av intresse för nätverken. Varje nätverk leds av en styr­grupp.
Forskningsnätverk

Karriärservice

Här erbjuds karriärutvecklande aktiviteter, information och karriärsamtal. Karriärservice arrangerar regelbundet kurser, seminarier och workshops för doktorander och forskare. Syftet är att bredda kompetensen både för dem som väljer att stanna inom akademin och för dem som söker andra karriärvägar.
Karriärservice

Rekryteringsutskottet

Rekryteringsutskottet bereder och beslutar i vissa ärenden angående anställningar av lektorer och professorer, inklusive adjungeringar, biträdande lektorer samt gästlärare och ansökningar om befordran till lektor och professor. Vissa typer av beslut fattas av styrelsen efter beredning i utskottet.
Rekryteringsutskottet

Kontakt

Samordnare

Magnus Ericson

Telefon: 08-524 863 58
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Magnus.Ericson@ki.se

Dekan

Anders Gustafsson

Telefon: 08-524 883 31
E-post: anders.gustafsson@ki.se

Länkar

Styrelse