Styrelsen för forskarutbildning

This page in English

Styrelsen för forskarutbildning har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå vid KI.

Styrelsens uppdrag och ansvar

Styrelsen för forskarutbildning (FUS) är en av tre interna verksamhetsstyrelser.

Verksamhetsstyrelserna ansvarar inom respektive ansvarsområde för:

 • Kvalitet
 • Verksamhetsutveckling
 • Uppföljning
 • Utvärdering
 • Information
 • Omvärldsbevakning
 • Riktlinjer och regler inom respektive verksamhetsområde

Styrelsen för forskarutbildning (utbildning på forskarnivå) ansvarar särskilt för:

 • Organisering av utbildning på forskarnivå
 • Att doktorander ges goda förutsättningar för att få en utbildning av hög kvalitet
 • Regelbunden uppföljning och analys av behov och förutsättningar för utbildning på forskarnivå
 • Övergripande pedagogisk utveckling av utbildning på forskarnivå
 • Medverkan i rekrytering av lärare

 Med ansvaret följer rätt att:

 • Efter samråd med rektor besluta om styrelsens budget och resursfördelning
 • Besluta om antagning till utbildning på forskarnivå (delegerat vidare till doktorandens institution)
 • Fastställa ämne samt allmän studieplan för ämne i vilket utbildning på forskarnivå anordnas
 • Fastställa individuell studieplan (delegerat vidare till doktorandens institution)
 • Utse handledare för doktorand (delegerat vidare till doktorandens institution)
 • Utse betygsnämnd och opponent (delegerat till disputationskommittén)
 • Fatta beslut om utfärdande av examensbevis
 • Teckna universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om utbildning på forskarnivå

Underorganisation

Styrelsen för forskarutbildning har inrättat två kommittéer och ett antal styrgrupper.

Disputationskommittén har i uppdrag att se till att regler för disputation och examination följs. Disputationskommittén kontroller att avhandlingen uppfyller högskoleförordningens och KI:s formella krav, att studieplanen följts och att etiskt riktlinjer följts. Disputationskommittén utser (på delegation från styrelsen) betygsnämnd och opponent, samt fastställer datum och plats för disputation/licentiatseminarium.

Kurs- och programkommittén fastställer kursplaner för samtliga forskarutbildningskurser, fördelar medel till fristående kurser (dvs kurser som inte ligger inom forskarutbildningsprogrammen) samt har ett uppdrag att samordna forskarutbildningsprogrammen och att driva strategiska frågor som rör kurser och forskarutbildningsprogram.

KID styrgrupp förbereder utlysningar samt bereder förslag om tilldelning av medel. Beslut om tilldelning fattas sedan av styrelsen.

CSTP styrgrupp förbereder utlysningar samt bereder förslag om tilldelning av medel. Beslut om tilldelning fattas sedan av styrelsen.

Alla forskarskolor på KI har en styrgrupp som är utsedd av styrelsen.

Kontakt

Samordnare i Styrelsen för forskarutbildning

Clara Ersson

Telefon: 08-524 861 97
E-post: Clara.Ersson@ki.se

Dekan

Marianne Schultzberg

Telefon: 08-585 838 89
E-post: Marianne.Schultzberg@ki.se

Länkar

ForskarutbildningStyrelse