Stormöten gav viktiga inspel till KI:s nya strategi

Publicerat 2019-02-08 09:54. Uppdaterat 2019-02-08 13:20This page in English
Strategimöte på KI campus Solna
Öppet strategimöte på KI campus Solna. Foto: Therese HusénOpen meeting about the strategy at KI Campus Solna. Photo: Therese Husén  

Förra veckan genomfördes det sista av de fyra öppna stormöten på Karolinska Institutet där medarbetare, studenter och ledning mötts för att diskutera KI:s nya strategi. Under våren väntas konsistoriet ta beslut om Strategi 2030 och därmed påbörjas det viktiga arbetet med att införa och förverkliga strategin i verksamheten.

Förutom de cirka 400 personer som deltog under stormötena har många fler varit med i öppna visionsworkshops och andra diskussionsforum som hållits under 2018. Detta för att strategin ska bottna i medarbetarnas och studenternas behov och önskemål om framtiden för KI.

– Själva dokumentet är inte det viktigaste med strategin, utan processen dit och hur väl vi förmår att införa och förverkliga strategin i organisationen. Därför har vi haft en så lång period av reflektion tillsammans med medarbetare och studenter kring hur vår organisation ska utvecklas, för att de ska kunna känna ett ägarskap till strategin så att den blir relevant, säger Ole Petter Ottersen, rektor på KI.

Beslut om strategin tas under våren

Ett sista utkast diskuteras i konsistoriet i februari innan det slutgiltiga beslutet väntas tas något senare. Innan dess ska synpunkter från stormötena införlivas i strategin. När strategin är godkänd kommer den efterföljande verksamhetsplanen också kunna fånga upp en del av de idéer som kommit upp.

– Den viktigaste signalen från stormötena är att vi måste säkra förutsägbarhet i all vår verksamhet. Dels vad gäller ekonomi, men också förutsägbarhet i karriärvägarna för forskarna. Frågor som också kommit upp är hur KI:s utbildning och forskning ska kunna följa patienterna i en allt mer diversifierad sjukvård i Region Stockholm. Detta måste reflekteras i strategin, säger Ole Petter Ottersen.

Han tillägger att många även under mötena framfört att den nya nätverksbaserade hälso- och sjukvården med många aktörer kan ses som en möjlighet till att stärka forskningen och utbildningen. Ett exempel är de nya akademiska specialistcentra som anses ha ett gott fundament för nära sammankoppling med KI.

Banbrytande, globalt och samverkande

Öppet stormöte Strategi 2030 KI campus SolnaUnder mötena har det även framkommit ett starkt stöd för strategins tre ledord: att KI ska vara banbrytande, globalt och samverkande.

– För att vara banbrytande krävs tre helt fundamentala element. Det ena är att hålla extremt hög kvalitet i allt vi gör, och då inte att bara publicera i de bästa tidskrifterna, utan även i ett kritiskt och etiskt tänkande kring forskningen, samt att den är reproducerbar. Vi måste också vara ett ambitiöst universitet, så att medarbetare och studenter kan realisera sin potential. Det tredje elementet är perspektivrikedom, och det får vi genom att vara ett globalt och samverkande universitet, säger Ole Petter Ottersen.

Perspektivrikedomen kan även breddas ytterligare genom ett ökat samarbete med både humanister, teknologer, samhällsvetare och ekonomer.

– Medicinsk forskning och utbildning är så komplicerad att vi inte bara kan förlita oss på vår egen kompetens. Vi måste därför stärka samarbetet med andra lärosäten i Stockholms/Uppsalaregionen.

Utveckla ledar- och medarbetarskapet

Öppet stormöte Strategi 2030 KI SÖSStrategin handlar också om att jämställdhet, delaktighet, tillit och hållbarhet ska främjas på KI, genom att utveckla och premiera ledar- och medarbetarskap.

– Att vara forskargruppsledare är mycket komplext. Man ska följa komplicerade regelverk, placera in sin forskning i en etisk och kritisk kontext och relatera till forskningsfinansiärer. Allt detta kräver att man inte bara utvecklar sig som forskare utan också som ledare, därför ska KI satsa ännu mer offensivt på ledarskapsutveckling.

År 2030 innebär en relativt lång tidshorisont för strategin. Ole Petter Ottersen menar att detta automatiskt utlöser en större kreativitet, än med ett kortare perspektiv.

– En av KI:s stora utmaningar är obalansen mellan basfinansiering och extern finansiering, vilket gör att många forskare upplever framtiden på KI osäker. Det långa tidsperspektivet gör att vi kan lägga ner mycket energi på att utveckla karriärvägar för våra yngre forskare, till exempel genom att utveckla ett ”tenure track”-system. KI ska vara en konkurrenskraftig och bra arbetsplats där de vi rekryterar kan se en förutsägbar karriärväg och ekonomi framför sig.

Ole Petter Ottersen menar också att utbildningen ges ett helt annat fokus när blicken höjs för att försöka visualisera vilken slags medicinsk kompetens som Sverige och Stockholmsregionen kan tänkas behöva om tio år.

– För att realisera en vision 2030 måste vi börja nu, för det tar ju tio år från det att vi tar in en student på KI tills personen är i full gång i sin karriär.

Fördelar med att strategin sammanfaller med Agenda 2030

Att tidshorisonten dessutom sammanfaller med FN:s Agenda 2030, är också viktigt, inte minst för utbildningen.

– Det inspirerar oss att se hälsa i en mycket bredare kontext än tidigare, att hälsa är kopplat till ekonomisk utveckling, till fattigdom, resurser, föroreningar etcetera. Det här måste studenterna ha kunskaper om, samtidigt som vi också har ett ansvar att ta oss an de stora samhällsutmaningarna i hållbarhetsmålen.

Parallellt med utvecklingen av strategin har KI dessutom omorganiserats under 2018. Många av målen i strategiutkastet sammanfaller med målen för den nya organisationen och har därigenom redan förverkligats, däribland dem om mer transparens, mer kollegialt medinflytande (fakultetsrådet) och ett forum för övergripande strategiska diskussioner (fakultetsnämnden).

– Vi har också säkerställt kollegialt medinflytande i andra verksamheter inom KI, till exempel Komparativ medicin som nu har en styrelse med flertalet forskare.

Ny strategi, omorganisation och flyttar på samma gång

Strategin och omorganisationen hänger i sin tur även ihop med den stora flytten till nya eller ombyggda forsknings- och undervisningslokaler på KI under 2018, vilket kan kopplas till målet om ett tätare internt samarbete på KI.

– Det har varit ett extremt utmanande och transformativt år för KI, och rent personligt helt klart ett av de mest intressanta åren i mitt liv. Jag hyser nu ett stort hopp och är väldigt optimistisk om att KI kommer att gå stärkt ur detta.

Text: Helena Mayer

Fram till den 10 februari 2019 går det fortfarande att lämna synpunkter på strategin till Maria Lönn, samordnare för Strategi 2030.

Länkar