Stöd och verktyg för anställda och anknutna vid KI DS

Arvode

Arvode betalas ut till personer som ej är anställda vid KI. Innan arbetet påbörjas ska uppdraget förankras hos Åsa Misic. Arvoden betalas ut, efter utfört arbete, med ordinarie lönekörning.  På arvodesblanketten/timredovisningsblanketten anges timlön, datum då arbetet utfördes samt projekt som ska bära kostnaden. Blanketten lämnas till Nina Ringart senast den 6:e för att komma med i utbetalningen den 25:e. Om personen som utför arbetet är anställd på KI ska mertid/övertid utgå - inte arvode.

Bud & Transport

KI har upphandlade avtal med tre transportörer; Your special delivery service, World Courier och Marken. Information och kontaktuppgifter https://internwebben.ki.se/sv/global-transport-service

E-post

Anställda och anknutna kan få en KI-mail. Har du glömt ditt lösenord kontaktar du Nina Ringart som hjälper dig med nytt lösenord.

Etikprövning

EA-servicekontor är behjälpliga med inbetalning till Etikprövnings­nämnden (EPN). Var vänlig att skicka ett mail till

ea-servicekontor@ki.se där du uppger:

  • belopp som ska betalas in
  • projektnummer som ska bära kostnaden
  • ev tidigare diarienummer vid komplettering av ansökan
  • kopia av första sidan av ansökan, där projektets titel framgår

Forskarwebben

Forskarwebben är en spegling av KI:s redovisnings­system, Agresso. I forskarwebben kan du som har projektmedel enkelt se saldo på dina projekt. Tag gärna för vana att regelbundet se över dina projekt i forskarwebben. Har du frågor, eller vill få behörighet till forskarwebben, kontaktar du Thomas Pettersson

Kliniska prövningar

Nina Greilert administrerar avtalen kring kliniska prövningar. Var vänlig att kontakta Nina god tid när du vill teckna avtal. Det finns ett framtaget trepartsavtal mellan sponsor, KI och DS AB (standardavtal) som är granskat av KI:s jurist och DS bolagsjurist och förkortar handläggningstiden. Avtal över 100.000 kr ska även signeras av KI:s universitetsdirektör. Nina handlägger avtalen och sköter eventuell kontakt med juristerna.

Visitkort

Visitkort kan beställas på KI:s internwebb https://internwebben.ki.se/sv/visitkort-och-kontorsmaterial