Skapa enkäten, samla in svar och höj svarsfrekvensen

Om kursvärderingsenkäten i KI Survey (verktyg för kursvärderingsenkäter på grundnivå och avancerad nivå), att samla in svarsdata och tips för att höja svarsfrekvensen.

Skapa enkäten i KI Survey

I KI Survey finns en färdig mall för kursvärderingsenkäten så att du enkelt och korrekt kan genomföra en kursvärdering. 

Den innehåller de generella frågorna, standardinledningen och rätt inställningar. Ett program kan ha en programspecifik mall. Till din hjälp att skapa och administrera kursvärderingsenkäten har du:

 • Manualen för att skapa kursvärderingsenkät
 • Steg-för-steg-kurs om hur du använder KI Survey
 • Interna webbsidor rörande KI Survey (information, manualer och kontaktuppgifter)

För teknisk support är du välkommen att kontakta IKT-pedagogerna vid KiB. 

Insamling av svarsdata enligt det standardiserade tillvägagångssättet

För varje kurs som ges vid KI på grund- och avancerad nivå ska kursvärderingsenkäten genomföras på ett standardiserat sätt.

Den standardiserade kursvärderingsenkäten består av standardinledningen, de fem generella frågorna och programspecifika och kursspecifika frågor. Den standardiserade processen beskrivs i Riktlinjer för kvalitetsutvärdering på utbildning på grundnivå och avancerad nivå. En standardiserad procedur är helt avgörande för att kunna göra jämförelser mellan kurser, program och över tid.

Vi rekommenderar starkt att KI Survey används när kursvärderingen skapas och skickas ut till studenter. En standardmall för kursvärderingsenkäten finns tillgänglig i KI Survey och kan användas av alla på KI. Den innehåller de fem generella frågorna, standardsvarsalternativen, standardinledningen samt rätt format och inställningar. Varje program kan också få en egen enkätmall som förutom de fem generella frågorna också inkluderar programspecifika frågor. Om en kurs är en programkurs så bör den programspecifika enkätmallen användas. Om programmet inte har någon enkätmall eller om kursen inte är en programkurs, så bör den generella enkätmallen användas. Genom att använda en mall undviks det extra arbete som krävs för att göra en enkät från grunden och det säkerställs att kursvärderingsenkäten är rätt utformad. Att använda en mall kommer också att förenkla inlämning av resultat till Enheten för utvärdering.

Vanliga misstag vid utformandet av kursvärderingsenkäten 

 • Att ta bort eller ändra de fem generella frågorna. 
  Rätt: Kurvärderingsenkäten ska alltid inkludera de fem frågorna och formuleringen ska vara den exakta. 
 • Att lägga frågor före de fem generella frågorna.
  Rätt: De fem generella frågorna ska alltid ligga först i kursvärderingsenkäten.
 • Skapa egna enkäter istället för att använda de standardiserade mallarna.
  Gör så här: Använd de standardiserade mallarna. 

Att höja svarsfrekvensen

Nedan följer en lista med tips för att öka svarsfrekvensen på kursvärderingen. Dessa tips är baserade på vad kursansvariga vid KI har gjort i de kurser som har fått hög svarsfrekvens. 

 • Ge studenterna tillfälle att svara på kursvärderingsenkäten vid ett schemalagt tillfälle. När KI Survey används kan de få tillgång till datorsal. De kan också svara med sina egna datorer eller mobiltelefoner. 
 • Kursvärderingsenkäten bör varken vara för kort eller för lång. Kursvärderingsenkäter med 15-20 frågor har högst svarsfrekvens.
 • Kursvärderingsenkäter som innehåller både programspecifika frågor och kursspecifika frågor har fått flest svar.
 • Tydliggör syftet med enkäten och hur svaren kommer att användas (vilket beskrivs i Riktlinjerna för kvalitetsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå).
 • Diskutera kursanalysen från föregående kurstillfälle:
  Vilka styrkor och svagheter som framkom och vilka förändringar som har skett.
  Synpunkter som inte har lett till förändringar, och motivering till varför inga förändringar har skett.
  Understryk att en kursvärdering är den enskilda studentens mest konkreta väg att påverka och förbättra utbildningen.
  Tydliggör att svaren är anonyma och att svaren inte kopplas till den enskilda studenten i något skede.
 • Påminn!

OBSERVERA: Det är inte obligatoriskt för en student att svara på en kursvärdering, allt deltagande sker frivilligt och studenterna får inte ges intrycket att det är obligatoriskt att svara på kursvärderingsenkäten.