Skapa enkäten, samla in svar och höj svarsfrekvensen

Här hittar du information om kursvärderingsenkäten i KI Survey, ett verktyg för kursvärderingsenkäter på grundnivå och avancerad nivå, att samla in svarsdata och tips för att höja svarsfrekvensen.

Skapa en kursvärderingsenkät i KI Survey

I KI Survey finns en färdig mall för kursvärderingsenkäten så att du enkelt och korrekt kan genomföra en kursvärdering. 

Mallen innehåller de fem generella frågorna, som är obligatoriska för alla kursvärderingar på KI. Den innehåller även en standardinledning och de rätta inställningarna. Ett program kan ha en programspecifik mall.

Information om hur du skapar och administrerar kursvärderingsenkäten.

För teknisk support är du välkommen att kontakta IKT-pedagogerna vid UoL.

Samla in svarsdata enligt det standardiserade tillvägagångssättet

För varje kurs som ges vid KI på grund- och avancerad nivå ska kursvärderingsenkäten genomföras på ett standardiserat sätt.

Den standardiserade kursvärderingsenkäten består av standardinledningen, de fem generella frågorna samt eventuella programspecifika och kursspecifika frågor. Den standardiserade processen beskrivs i Riktlinjer för kvalitetsutvärdering på utbildning på grundnivå och avancerad nivå. En standardiserad procedur är helt avgörande för att kunna göra jämförelser mellan kurser, program och över tid.

Vi rekommenderar starkt att KI Survey används när kursvärderingen skapas och skickas ut till studenter. En standardmall för kursvärderingsenkäten finns tillgänglig i KI Survey och kan användas av alla på KI. Mallen heter ”Generell kursenkät (för utbildning på grund och avancerad nivå)”. Den innehåller de fem generella frågorna, standardsvarsalternativen, standardinledningen samt rätt format och inställningar. Varje program har möjlighet att skapa en egen enkätmall som förutom de fem generella frågorna också inkluderar programspecifika frågor. Programspecifika frågor kan användas av alla kurser som hör till programmet. Om programmet inte har någon enkätmall eller om kursen inte är en programkurs, så bör den generella enkätmallen användas. Genom att använda en mall undviks det extra arbete som krävs för att göra en enkät från grunden och det säkerställs att kursvärderingsenkäten har det rätta formatet. Att använda en mall kommer också att förenkla inlämning av resultat till Enheten för utvärdering.

Vanliga misstag vid utformandet av kursvärderingsenkäten 

Fel Rätt
Att ta bort eller ändra de fem generella frågorna Kurvärderingsenkäten ska alltid inkludera de fem frågorna och formuleringen ska vara den exakta
Att lägga frågor före de fem generella frågorna De fem generella frågorna ska alltid ligga först i kursvärderingsenkäten
Skapa egna enkäter istället för att använda de standardiserade mallarna Använd de standardiserade mallarna istället

Höja svarsfrekvensen

Nedan följer en lista med tips för att öka svarsfrekvensen på kursvärderingen. Dessa tips är baserade på vad kursansvariga vid KI har gjort i de kurser som har fått hög svarsfrekvens.

 • Ge studenterna tillfälle att svara på kursvärderingsenkäten vid ett schemalagt tillfälle. När KI Survey används kan de få tillgång till datorsal. De kan också svara med sina egna datorer eller mobiltelefoner. 
 • Kursvärderingsenkäten bör varken vara för kort eller för lång. Kursvärderingsenkäter med 15-20 frågor har högst svarsfrekvens.
 • Kursvärderingsenkäter som innehåller både programspecifika frågor och kursspecifika frågor har fått flest svar.
 • Tydliggör syftet med enkäten och hur svaren kommer att användas (vilket beskrivs i Riktlinjerna för kvalitetsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå).
 • Diskutera kursanalysen från föregående kurstillfälle:
  – Vilka styrkor och svagheter som framkom och vilka förändringar som har skett.
  – Synpunkter som inte har lett till förändringar, och motivering till varför inga förändringar har skett.
  – Understryk att en kursvärdering är den enskilda studentens mest konkreta väg att påverka och förbättra utbildningen.
  – Tydliggör att svaren är anonyma och att svaren inte kopplas till den enskilda studenten i något skede.
 • Påminn!

OBSERVERA: Det är inte obligatoriskt för en student att svara på en kursvärdering, allt deltagande sker frivilligt och studenterna får inte ges intrycket att det är obligatoriskt att svara på kursvärderingsenkäten.