Samverkans- och Arbetsmiljögrupp

Gruppen har fokus på de angelägenheter som rör personalen vid institutionen.

Samverkan ersätter arbetsgivarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL med de undantag som framgår av 5 § (lokalt samverkansavtal). Samverkan innebär att ledning och anställda har en helhetssyn där medinflytande, personalpolitik, arbetsmiljö och jämställdhetsaspekter integreras i verksamhetsfrågorna. Gruppen arbetar också för att arbetsmiljökonsekvenserna klargörs vid beslut som fattas vid institutionen.

Arbetsmiljögruppen skall vara sammansatt av representanter för olika verksamhetsområden, både arbetstagare och arbetsgivare samt skyddsombud. Gruppen ska hjälpa prefekten att initiera skyddsronder och vara en länk mellan:

  •  Institutionen och Arbetsmiljönämnden
  • Institutionen och Företagshälsovården
  • Institutionen och Studenthälsan
Medlemmar Funktion
Per Tornvall Prefekt
Åsa Misic Tf. administrativ chef
Eva HJertquist Duräng Representant AO ST/OFR
Gunnar Stenberg Representant SEKO
Shahidul Islam Representant SACO

Skyddsombud är Anna-Lee Jansén som finns på AMG.

ArbetsmiljöSamverkan