Säkerhet och avfallshantering på FyFa

This page in English

Nedan följer information om säkerhet och avfallshantering på FyFa.

Brandskydd

  • Försök släcka elden om det inte innebär någon säkerhetsriskFire extinguisher icon
  • Utrym byggnaden
  • Ring 112

Viktigt att veta om knapparna "brandlarm"

Larmet på campus Solna är INTE kopplat till räddningstjänsten, utan Akademiska Hus är mottagare av larmet. Det innebär att när larmet tjuter kommer inte räddningstjänsten till oss förrän någon ringer och larmar SOS Alarm på telefonnummer 112.

VID BRAND MÅSTE DU ALLTSÅ RINGA 112

SamlingsplatsAssembly_point_fire_FyFa

Vid utrymning samlas vi vid stenmonumentet på gräsplanen utanför våra byggnader.

Brandskyddsrutiner
När Brandskyddsrutiner Ansvarig
Varje dag Nödutgångar ska hållas fria och problem med nödduschar, brandfiltar eller brandsläckare ska rapporteras till brandskyddsansvarig på institutionen. Alla på institutionen
Varje kvartal Inspektion av nödutgångar, nödutgångsskyltar, nödduschar och brandfiltar. Försäkran om att brandsläckarna har inspekterats. Problem rapporteras till brandskyddsansvarig på institutionen.
Årligen Extern inspektion av brandsläckare på institutionen. Den centrala administrationen vid KI samt Akademiska Hus

Brandskyddsansvarig på FyFa:

Intendent

Åsa Johansson tjl. (leave of absence)

Telefon: 08-524 879 43
Enhet: Administration
E-post: asa.c.johansson@ki.se

Fastighetsägare:

Akademiska Hus
Contact person: Jenny Jörgensen
Phone: +46 8 685 76 41

Brandfarliga varor - ansvarig på FyFa:

Brandskyddskontrollanter på FyFa:

Laboratoriesäkerhet på FyFa

På FyFa arbetar vi utifrån Karolinska Institutets regler och riktlinjer för laboratoriesäkerhet.

All ny personal på FyFa som ska arbeta på labbet ska först läsa igenom KI:s introduktion för nya medarbetare med information om laboratoriesäkerhet.

Biosäkerhet

På Fyfa ska Karolinska Institutets regler och riktlinjer för biosäkerhet följas. Läs mer om hantering av biologiskt avfall.Biohazard icon black/white

Kontaktpersoner för biosäkerhetsfrågor:

Stefano Gastaldello (Ansökningar, tillstånd, roller inom FyFa viruslabb, introkurs i att jobba i viruslabb och även ansvarig för FyFa:s gemensama BSL-2 labb)
Telefon: +46 8 524 876 03
E-post: Stefano.Gastaldello@ki.se

Tony Jimenez-Beristain (Allmän information rörande riktlinjer för biosäkerhet samt stöd till forskare och forskargruppledare att följa nationella regler och KIs riktlinjer för biosäkerhet)
E-post: tony.jimenez-beristain@ki.se

Kemikaliesäkerhet

På FyFa ska Karolinska Institutets regler och riktlinjer för kemikaliesäkerhet följas.chemicals icon

Kemikalieombud:

Åsa Johansson (Wiktorsson)
Telefon: 08-524 879 43
E-post: asa.c.johansson@ki.se

Administratörer i kemikaliedatabasen KLARA:

Azar Baharpour
Telefon: 08-524 879 32
E-post: Azar.Baharpoor@ki.se

Annika Olsson
Telefon: 08-524 879 71
E-post: Annika.Olsson@ki.se

KLARA på FyFa

Läkemedel

Tillsynsmyndighet gällande läkemedel är Läkemedelsverket och de ger ut föreskrifter som beskriver regler kring exempelvis narkotiska preparat, kosmetiska produkter och regler kring aktiva substanser avsedda för humanläkemedel.

Information om hantering av läkemedelsavfall finns i Karolinska Institutets regler för hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till avlopp.

Avfallet lämnas i Rum 112 a, Von Eulers väg 8, Plan 1 (Fysiologen) eller i Rum V5119, Nanna Svartz väg 6 A, plan 1 (Farmakologen). Här finns också tomma gula behållare och etiketter.pill icon

Läkemedelsansvarig:

Annika Olsson
Telefon: 08-524 879 71
E-post: Annika.Olsson@ki.se

Strålsäkerhet

Allt arbete med radioaktivitet och strålning på FyFa ska ske enligt Karolinska Institutets regler och riktlinjer för strålsäkerhet.

Kontaktpersoner och ansvariga

Prefekt Håkan Westerblad är ansvarig för radiologiskt arbete
Telefon: 08-524 872 53
E-post: Hakan.Westerblad@ki.se

Souren Mkrtchian är föreståndare och ansvarig för isotoplabbet på Farmakologen, 5138 A
Telefon: 08-524 877 92
E-post: Souren Mkrtchian@ki.se

Tillbud och arbetsskador

Tillbud och arbetsskador ska hanteras enligt Karolinska Institutets anvisningar. Om något händer finns mer information på Karolinska Institutets Medarbetarportal.

Närmaste chef och skyddsombud ska alltid kontaktas.

Alla incidenter och riskobservationer ska rapporteras i Karolinska Institutets incidentrapporteringssystem. Möjlighet finns att rapportera anonymt.

Avfallshantering på FyFa

Källsortering

Personal på FyFa ska följa Karolinska Institutets riktlinjer för avfallshantering. Avfall från kontor, labb oh lunchrum bör källsorteras i största möjligaste mån enligt den sorteringsguide som finns för Campus Solna.

Lokaler för källsortering:

Farmakologen (95:05) - Rum V5119, Nanna Svarz väg 6A, Plan 1
Fysiologen (95:03; 95:21) -  Rum 113, Von Eulers väg 8, Plan 1

Kontaktpersoner för källsortering:

Drifttekniker

Michael Elm

Telefon: 070-791 25 72
Enhet: Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3
E-post: Michael.Elm@ki.se

Array

Sektretessavfall

Sekretessavfall i form av papper ska läggas i röda sekretessavfallstunnor. Tunnorna finns placerade i bägge husen:

Farmakologen (95:05) - Studentkorridoren, Nanna Svartz väg 2. Plan 3.

Fysiologen (95:03, 95:21) - Utanför studentexpeditionen, Von Eulers väg 4 A, plan 3.

Kontakta Michael Elm om en tunna är full.

Laboratorieavfall

Allt farligt avfall från laboratorier på FyFa ska hanteras enligt Karolinska Institutets regler för hantering av laboratorieavfall.

Lokaler för laboratorieavfall:

Farmakologen (95:05)

  • Rum V5119, Nanna Svartz väg 6 A, plan 1 (här finns också tomma gula behållare och etiketter): Skärande/Stickande/Smittförande avfall, cellodlingsavfall samt läkemedel inklusive cytostatika
  • Rum V5138 A, Nanna Svartz väg 6 a (kontakta Michael Elm för tillträde): Radioaktivt avfall
  • Djuravdelningen: Biologiskt avfall

Fysiologen (95:03, 95:21)

  • Rum 112 a, Von Eulers väg 8, Plan 1 (här finns också tomma gula behållare och etiketter): Skärande/Stickande/Smittförande avfall, cellodlingsavfall samt läkemedel inklusive cytostatika
  • Rum 112 a, Von Eulers väg 8, Plan 1 (kontakta Margareta Porsmyr-Palmertz för tillträde): Radioaktivt avfall:
  • Djuravdelningen och Rum 112A, von Eulers väg 8: Biologiskt avfall

Kontaktpersoner för laboratorieavfall:

Michael Elm
Telefon: 070-791 2572
E-post: michael.elm@ki.se

Margareta Porsmyr-Palmertz
Telefon: 08-524 823 74
E-post: Margareta.Porsmyr.Palmertz@ki.se

Kemiskt avfall

Kemiskt avfall ska hanteras, förpackas och märkas upp enligt Karolinska Institutets regler för hantering av laboratorieavfall. Se också Karolinska Institutets Lathund för hantering av rester från kemiska produkter.

För information om enskilda kemiska produkters hantering se säkerhetsdatabladen som finns tillgängliga i KLARA kemikalieregister.

På FyFa ansvarar forskargruppen själv för att ta avfallet till rum 112B i Fysiologen, Von Eulers väg 8. Rummet ligger på bottenvåningen nära posthanteringen.

Kemiskt avfall måste packas i UN-märkta dunkar och kärl. Dessa finns att köpa i labbshopen på Farmakologen. Kärlen måste märkas upp tydligt med innehåll och halt.

Brandfarligt kemiskt avfall måste förvaras i brandsäkert skåp och tas ned till avfallsrummet först när avfallet ska hämtas. Hämtning sker tre gånger per år och aviseras bland nyheter på intranätet.

Kontaktperson kemiskt avfall:

Katrin Ingermo
Telefon: 08-524 822 62
E-post: Katrin.Ingermo@ki.se

Spill

Spill skall alltid hanteras enlig Karolinska Institutets riktlinjer vid spill av biologiskt material.

Läs även Nödlägesrutin vid större spill och utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier.

Länkar