Saco-S styrelsen på KI

Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte i maj-juni, och en gång per månad under terminstid. Vid kontakt med styrelsen mejla oss gärna först då vi ibland har svårt att direkt svara i telefon på grund av arbetet. Vi står alla till ert förfogande inte bara ordförande och vice ordförande.

Styrelsens sammansättning 2018-2019

Styrelsen väljs för ett år i taget av medlemmarna som deltar vid årsmötet.

Ordförande

Torkel Falkenberg, SULF
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
08-524 838 68
torkel.falkenberg@ki.se

Torkel Falkenberg

Vice ordförande

Jonas Fuxe, Sveriges Läkarförbund
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
070-798 00 65
jonas.fuxe@ki.se

Jonas Fuxe

Andra vice ordförande

Johanna Diehl, Jusek
Universitetsförvaltningen
08-524 863 84
johanna.diehl@ki.se

Johanna Diehl

Sekreterare

Cecilia Björkdahl, Naturvetarna
Universitetsförvaltningen
08-524 872 65
cecilia.bjorkdahl@ki.se

Om mig
Som sekreterare i styrelsen ansvarar jag för kallelse till och protokoll från styrelsemötena. Utöver detta så deltar jag i HR-samverkan där frågor som till exempel arbetsbrister, omställningsmedel och nya strategier som påverkar de anställda på KI diskuteras. Svarar även på frågor kring lönestatistik.

Cecilia Björkdahl

Övriga ordinarie ledamöter

Biborka Bereczky-Veress, Naturvetarna
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
biborka.bveress@ki.se

Biborka Bereczky-Veress

Emilie Hultin, Sveriges Ingenjörer
Institutionen för laboratoriemedicin
08-585 811 68
emilie.hultin@ki.se

Om mig
Jag är civilingenjör med en PhD inom molekylär bioteknik från KTH. Jag arbetar som forskningssamordnare vid min institution sedan 2011, där jag leder forskningsprojekt inom djupsekvensering av arvsmassan i olika humana prover. Jag undervisar i flertalet kurser, främst om molekylärbiologiska metoder och tumörgenetik.

Arbetsmiljöfrågor engagerar mig mycket och jag är glad att få representera medlemmarna i Arbetsmiljönämnden, där vi arbetar med uppföljning och utveckling och förbättring av bland annat incidentrapportering, medarbetarenkäter, sjukfrånvarostatistik, friskvård, ergonomi, ledarskapsutbildning, säkerhetskultur och systematisk arbetsmiljöarbete. Jag är också representant i Arbetsmiljögruppen vid min institution, där jag även är platsombud för Saco-S. Tillsammans med representanter från de andra fackförbunden träffar jag huvudskyddsombuden vid KI några gånger per termin då vi planerar och följer upp arbetet kring skyddsombuden.

Emilie Hultin

Lukas Löfling, SULF
Institutionen för medicin, Solna
08-517 791 47
lukas.lofling@ki.se

Om mig
Jag är utbildad apotekare (master i farmaci) från Uppsala universitet och tog min examen 2015. Sedan min examen har jag arbetat med epidemiologi vid Centrum för läkemedelsepidemiologi vid Institutionen för medicin i Solna, och från och med 2017 är jag doktorand i samma forskargrupp.

Min forskning fokuserar på samband mellan läkemedelsbehandling och risk för lungcancer samt kring överlevnad hos patienter efter lungcancerdiagnos.

Jag är ledamot i styrelsen sedan 2017. Frågor kring de anställdas villkor engagerar mig mycket, de specifika frågor som jag är mest engagerad i är bland annat doktoranders villkor, anställningsförhållanden samt frågor som berör grundutbildningen.

Lukas Löfling

Anna Montell Magnusson, SULF
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
08 524 889 05
anna.montell.magnusson@ki.se

Anna Montell Magnusson

Wietze de Vries, DIK
Undervisning och lärande
08-524 840 57
wietze.de.vries@ki.se

Om mig
Arbetar som IKT-pedagog på min enhet där jag även är platsombud. Har varit fackligt aktiv i många år. Som ledamot jobbar jag bland annat med föreningens sidor på Medarbetarportalen och medlemslistorna för Saco-S på KI. Jag brinner för utbildningsfrågorna på universitetet och jag tycker att de alltid ska stå högt på KIs agenda.

Wietze de Vries

Suppleanter

Azadeh Karami, Sveriges farmaceutförbund
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
073-952 82 99
azadeh.karami@ki.se

Azadeh Karami

Laila Nauman, Naturvetarna
Komparativ medicin
laila.nauman@ki.se

Min universitetsutbildning är inom etologi och min specialinriktning är inlärning. Jag gjorde mitt examensarbete på KMF (AFL) och det var så jag fick arbete som djurtekniker här på KI. Steget från etologi och hur vi människor och andra djur lär sig är inte så långt ifrån arbetsmiljöfrågor som man kan tro, när man förstår hur mycket arbetsmiljön påverkar människor. Det är mycket som intresserar mig i fackligt arbete, men arbetsmiljöfrågor är något som engagerar mig och driver mig lite extra.

Jag är just nu suppleant i Saco-S styrelse och är oerhört glad för förtroendet det innebär. Vi har våra områden i det fackliga arbetet, och jag har blivit suppleant i främst arbetsmiljöfrågor och ersätter de ordinarie ledamöterna när de inte kan.

Laila Nauman

Claes Frostell, Sveriges läkarförbund
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
08-123 581 16
claes.frostell@ki.se

 

Bengt Karlsson, Civilekonomerna
Institutionen för medicin, Solna
08-517 703 13
bengt.karlsson@ki.se

 

Vad är fackligt styrelsearbete?

KI är en stor arbetsplats och Saco-S har cirka 2500 medlemar. En stor del av Saco-S föreningens styrelsearbete består av att representera i olika styrelser, kommittéer och råd, att stödja och ge råd till medlemmar samt fackligt påverkansarbete. Vi arbetar också med frågor och utbildning gällande lön, rekrytering, karriärvägar, omställning och arbetsmiljö.

Som ordförande, sekreterare och vice ordförande innebär det oftast arbetsuppgifter motsvarande cirka 50 procent av ens arbetstid och man arbetar främst med samverkan på central nivå, MBL-förhandlingar, förhandling av avtal, medlemsstöd, lönefrågor och påverkansarbete. För andra uppdrag inom styrelsen som är mindre till sin omfattning kan en procentsats om mellan 5 och 30 procent av arbetstiden att behövas.

Styrelsens representation i nämnder och utskott 2018-2019

Konsistoriet

Torkel Falkenberg (ordinarie) och Cecilia Martinsson Björkdahl (suppleant)

Personalansvarsnämnden

Torkel Falkenberg (ordinarie) och Johanna Diehl (suppleant)

Central samverkan

Torkel Falkenberg (ordinarie) och Cecilia Martinsson Björkdahl (suppleant)

PA-samverkan

Torkel Falkenberg, Jonas Fuxe, Johanna Diehl, Cecilia Martinsson Björkdahl, Emilie Hultin och Claes Frostell

Styrelsen för forskning

Jonas Fuxe (ordinarie), Bengt Karlsson (suppleant)

Styrelsen för forskarutbildning

Biborka Bereczky-Veress (ordinarie), Azadeh Karami (suppleant)

Styrelsen för utbildning

Lukas Löfling (ordinarie), Wietze de Vries (suppleant)

Rekryteringsutskottet

Anna Montell Magnusson (ordinarie), Jonas Fuxe (suppleant)

Arbetsmiljönämnden

Emilie Hultin (ordinarie), Laila Nauman (suppleant)