Så har vi förbättrat KI efter granskningen

This page in English

KI har genomfört ett omfattande förbättringsarbete för att komma till rätta med de brister som framkom i samband de oberoende utredningar kring KI:s hantering av Macchiariniärendet. Fokus har varit att utveckla stödsystem och skapa bättre förutsättningar för regelefterlevnad, bland annat genom att se över rutiner vid rekrytering, forskningsdokumentation samt hantering av oredlighetsärenden. En arbetsgrupp har samordnat och följt upp åtgärderna som utförts i det ordinarie linjearbetet.

Arbetet beskriver åtgärder för organisationen utgående från åtgärdsplanen, ej enskilda ärenden. Samordningsgruppen har föreslagit en ytterligare uppföljning till halvårsskiftet 2018, både för de åtgärder som listats i åtgärdsplanen och för eventuellt tillkommande åtgärder.

Övergripande organisationsförändringar som senarelades efter arbetet med de direkta åtgärderna har nu påbörjats. 

Exempel på vidtagna åtgärder:

GranskningLedningOrganisation