Ruth och Richard Julins stiftelse

This page in English

Ruth och Richard Julins stiftelse utlyser härmed forsknings- och resebidrag.

Ändamål

Stiftelsen ändamål är att främja medicinsk forskning, företrädesvis inom gastroenterologi och hepatologi. Medel kan sökas för såväl forskningsprojekt som för resor till andra forskningsinstitut för att förvärva nya kunskaper och metoder. Ansökningar för resor till konferenser och liknande beviljas inte.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare, anknutna till Karolinska Institutet eller annan medicinsk fakultet vid ett svenskt lärosäte, samt antagna doktorander, som förväntas disputera under innevarande kalenderår. I det senare fallet skall intyg från handledare bifogas.

Bidrag kan utgå högst fem gånger till en och samma forskare. Den sökande som tidigare erhållit medel ur stiftelsen ska bifoga en progressrapport för att ny ansökan ska beaktas.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 100 000 och 150 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett abstract, en forskningsbeskrivning, eventuella etiska överväganden, en budget och en publikationslista.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 8 – 22 januari 2019. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsens styrelse och meddelas samtliga sökande via e-post i april.

Bilagor

En eller flera bilagor ska bifogas ansökan:

  1. Handledarintyg, i det fall den sökande ännu inte disputerat. Intyget ska styrka tidpunkten för den planerade disputationen
  2. Progressrapport, obligatoriskt för den som tidigare tilldelats medel ur Ruth och Richard Julins stiftelse (max 2 A4-sidor).

Återrapportering

Från och med 2018 krävs en återrapportering av beviljade medel. Efter dispositionstidens slut kommer ni att behöva gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se