Rollbeskrivning och delegering av arbetsuppgifter

This page in English

Enligt rektors besluts- och delegationsordning, så är det prefekten som har det yttersta ansvaret för bland annat arbetsmiljö och säkerhet på institutionen.

Enligt dokumentet "Anvisningar och mallar för institution" så skall det utses ett eller flera kemikalieombud på varje intitution, samt en eller flera kemikalieinventerare inom varje forskargrupp/enhet. Dessa personer är tänkta att stödja prefekten i det lokala ansvaret kring lagefterlevnad på kemikalieområdet. Vad som ingår i uppdragen finns beskrivet i respektive, av rektor fastställd, rollbeskrivning, under Dokument.

Delegeringen av dessa arbetsuppgifter skall göras skriftligt och blankett och instruktioner för ändamålet är bifogat i respektive rollbeskrivningsdokument.

Här är en kort beskrivning av de olika uppgifter/roller på kemikalieområdet som bör förekomma på institutionerna:

Kemikalieombud

  • En eller flera per institution som utses av prefekt via skriftlig delegation.
  • Arbetsuppgifterna kan delas och/eller fördelas beroende på lokala förutsättningar. 
  • Ombuden har som uppgift att stödja prefekter i institutionernas arbete kring säker hantering av kemikalier, och skall fungera som länk mellan institutioners verksamheter och KI:s centrala kemikaliesäkerhetssamordnare.
  • Kemikalieombuden utbildas kontinuerligt av KI:s kemikaliesäkerhetssamordnare och utgör också ett nätverk inom organisationen, för att stärka samarbeten och utbyte av erfarenheter mellan institutionerna.
  • Kemikalieombuden är lokala administratörer för kemikaliedatabasen KLARA och ser således till att organisationsträd, lokaler och behörigheter är uppdaterade och korrekta i databasen.

Kemikalieinventerare

  • En eller flera per forskargrupp/enhet beroende på lokala förutsättningar.
  • Utses av respektive forskningsledare via skriftlig delegation som ger behörighet att få inloggning som inventerare i kemikaliedatabasen KLARA.
  • Inventerarna har som uppgift att upptatera gruppens/enhetens kemikalieregister och att generellt leda arbetet kring kemikaliesäkerheten lokalt.
  • Kemikalieinventerarna är länken mellan forskargruppen/enheten och institutionens kemikalieombud.

Centralt anordnade kurser erbjuds i samband med den årliga kemikalieinventeringen i början på varje kalenderår, genom KI:s kemikaliesäkerhetssamordnare.

KLARA riskbedömare 

  • All laborativ personal som behöver göra riskbedömning av sitt arbete med farliga kemikalier bör ha en personlig inloggning som riskbedömare i kemikaliedatabasen KLARA.

Ingen delegering krävs och centralt anordnade kurser i ämnet erbjuds kontinuerligt, genom KI:s kemikaliesäkerhetssamordnare.

Kontaktperson

Samordnare

Ulrika Hallgren

Telefon: 08-524 866 79
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: ulrika.hallgren@ki.se