Riktlinjer, regler och lagar rörande forskningsdokumentation

This page in English

Riktlinjer på KI

Riktlinjerna på KI är uppdelade på en version för experimentell forskning och en version för kliniska och epidemiologisk forskning. I riktlinjerna beskrivs hur man som forskare på KI ska planera, genomföra och dokumentera forskningen.

Planera, genomföra och dokumentera experimentell forskning

Planera, genomföra och dokumentera klinisk och epidemiolgisk forskning

Mer utförlig information, kopplad till KIs riktlinjer, finns också i KIs Handbok för forskningsdokumentation.

Handbok för forskningsdokumentation

Regler och lagar

Beroende på vilken typ av forskning man bedriver så finns det olika regler och lagar att ta hänsyn till. Nedan finns de vanligaste exemplen, men i vissa fall kan även andra bli aktuella.

Det finns också bra information på Vetenskapsrådets Codex sida där flera regler och riktlinjer för forskning finns samlade.

God forskningssed

Forskning bör genomföras i enlighet med allmänna regler för god forskningssed, till exempel:

  • Integritet - forskare bör arbeta med ärlighet och respekt samt sträva efter att eliminera bedrägeri och försummelse.
  • Öppenhet - forskning bör vara så öppen som möjligt (utan att bryta mot den enskildes integritet, intellektuell egendom, lagar och förordningar).
  • Regler och lagstiftning - alla forskare måste vara medvetna om de rättsliga kraven för sin forskning och de allmänna regler och riktlinjer som finns inom sina respektive fält.
  • Ägande och användning - bör förtydligas från början (särskilt viktigt i samarbetsprojekt), både för det aktuella projektet och för eventuell framtida forskning. Korrekt dokumentation av forskningen är viktig.
  • Spridning och offentliggörande av resultat - inte bara inom den akademiska världen utan även för allmänheten (den så kallade "tredje uppgiften").
  • Etisk praxis i forskning som avser människor och andra djur - regler måste följas. Detta inkluderar nödvändiga godkännande från relevanta etiska kommittéer före inledningen av forskningsprojektet.