Reviderade stipendieregler

Publicerat 2018-04-11 15:25. Uppdaterat 2018-04-11 16:28This page in English

KI:s stipendieregler har reviderats och gäller fr.o.m. 1 juli 2018.

Syftet med revidering av reglerna är att säkerställa att KI har en enhetlig och korrekt användning av stipendier samt att ge vägledning till institutioner/enheter om hur stipendier ska hanteras. De reviderade reglerna ska dessutom bidra till, p.g.a. skatte- och arbetsrättsliga skäl, att öka den interna kontrollen av hur stipendier inrättas och används.

Kraftiga begränsningar i möjligheten att finansiera forskarutbildning med externa stipendier: Regeringen beslutade i höstas om förändringar i högskoleförordningen som kraftigt begränsar möjligheten att finansiera forskarutbildning med externa stipendier, och som föranlett en revidering av KI:s stipendieregler. Förändringarna i högskoleförordningen innebär att stipendiefinansiering av doktorander inte får förekomma längre tid än ett år. Därefter måste doktoranden anställas. Detta gäller alla doktorander i Sverige som påbörjar forskarutbildning från den 1 juli 2018. Undantag från detta gäller om stipendiet lämnas inom ramen för ett bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram eller om stipendiet lämnas inom ramen för ett av Europeiska unionen finansierat program eller motsvarande.

Som motsvarande räknas:

  • formaliserade forskarutbildningssamarbeten (samarbetsavtal på KI-övergripande nivå ska föreligga) där stipendier utgör en vedertagen finansieringsform (ofta med dubbel eller gemensam examen) inom vilka doktorander deltar med hemuniversitet utanför Sverige.
  • finansiering från internationella stipendieorganisationer vilka har godkänts av Styrelsen för forskarutbildning. Enligt preliminär planering ska styrelsen ta ställning till vilka organisationer som utgör dessa undantag vid sammanträdet den 7 maj.

Stipendieregler vid Karolinska Institutet fr.o.m. 1 juli 2018

Doktorander med stipendier

 

Innehållsansvarig: Catalina Pacef

DoktorandPostdoktorStipendier