Resursfördelning 2017

Resursfördelning till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner för 2017.

Konsistoriet beslutade den 10 oktober 2016 om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för 2017-2019. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivån för 2017.

Rektor har i uppdrag att fatta de kompletterande beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrevet och eventuella andra beslut av statsmakterna.

Rektor beslutade den 18 oktober 2016, utifrån konsistoriets beslut, om fördelningen av statsanslagen till respektive verksamhetsstyrelse. Rektor delegerar till respektive styrelse att besluta om budget och fördelning av statsanslagen till institutioner och enheter. I rektorsbeslutet fastställdes även det belopp som respektive institution ska betala för de universitets- och fakultetsgemensamma funktionerna (INDI) samt om beloppsnivå för IT-avgiften.

Verksamhetsstyrelserna beslutade i november 2016 om sina respektive budgetar och om fördelningen av statsanslagen till institutioner och enheter, efter beredning på rektors beslutsmöte.

Följande noteras avseende 2017:

Generellt

 • Alla tilldelade medel inkluderar universitets- respektive fakultetsgemensamma ersättningar samt i förekommande fall hyreskompensation. 
 • IT-avgiften höjs med 1 200 SEK till 9 900 SEK per användare och år.
 • Internhyrespriset för kontor och laboratorier uppgår till 3 800 SEK/kvm samt för djurhus och vissa core-faciliteter till 5 120 SEK/kvm, se vidare konsistoriets beslut.
 • Alla INDI-undantag försvinner. I ett tidigare rektorsbeslut (dnr 1-203/2015) beslutades att behålla INDI-modellen oförändrad, men att avskaffa undantagen för påslag av indirekta kostnader. 

Styrelsen för utbildning (US)

 • Tandvårdscentralen blir från och med 2017 en egen administrativ enhet och klassas som vårdverksamhet inom lärosätet (Dnr 1-232/2015). Tandvårdscentralen kommer att betala sin del av de indirekta kostnaderna utanför INDI-modellen. Samtliga institutioner kommer därmed att få en högre universitets- och fakultetsgemensam INDI, men kompenseras för detta genom höjda anslag till program och fristående kurser.
 • Medel för utbildningsuppdrag inom studieavgiftsbelagd verksamhet fördelas ut till programmen i tolftedelar.
 • US har beslutat att ge sex faciliteter status som core-facilitet inom utbildning. Totalt har 7,5 mnkr budgeterats för detta ändamål.
 • Styrelsen budgeterar med anledning av införandet av ny resursfördelningsmodell 800 tkr i omställningsmedel 2017. Medlen kommer att riktas till vissa program.
 • Styrelsen budgeterar totalt 4,6 mnkr för strategiska satsningar. Det handlar till exempel om utbildning för framtidens utbildningsledare, massive open online courses och översyn och vidareutveckling av etikundervisningen.

Styrelsen för forskarutbildning (FUS)

 • Styrelsen har, bl.a. mot bakgrund av de omfattande infrastrukturella satsningar som pågår på KI, beslutat att under 2017 göra ett uppehåll i utlysningen av nya KID-medel.
 • Sedan 2016 avsätter FUS medel för avskrivningskostnader förknippade med pågående infrastruktursatsningar på KI. Styrelsen avsätter drygt elva miljoner kronor i 2017 års budget. Från och med 2018 förväntas styrelsen avsätta ca 8-10 procent av sin totala budget för dessa kostnader.

Styrelsen för forskning (FS)

 • Styrelsen har beslutat att fr.o.m. 2017 komplettera den grundläggande finansieringen av externt rekryterade forskarassistenter med ett flyttbidrag på 750 tkr/FoAss.
 • Liksom under 2016 allokerar FS 80 procent av medlen avseende de strategiska forskningsområdena (SFO) direkt till respektive område. Resterande 20 procent bidrar till finansieringen av nya forskningsinfrastrukturer samt till samfinansiering av nationella infrastrukturer och core-faciliteter.
 • FS avsätter tjugo miljoner kronor för avskrivningskostnader förknippade med pågående infrastruktursatsningar på KI. Styrelsens kostnader för detta kommer successivt att öka. 

Frågor

Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande:

Konsistoriets och rektors beslut:

Ingrid Palmér, ingrid.palmer@ki.se, tel 524 865 66

Styrelsen för utbildning:

i första hand Katharina Soffronow: katharina.soffronow@ki.se, tel 524 863 71
i andra hand Ingrid Wallenstein: ingrid.wallenstein@ki.se, tel 524 865 17

Styrelsen för forskarutbildning:

i första hand: Henrik Lundström: henrik.lundstrom@ki.se, tel 524 864 87
i andra hand: Katharina Soffronow: katharina.soffronow@ki.se, tel 524 863 71

Styrelsen för forskning:

i första hand Henrik Lundström: henrik.lundstrom@ki.se, tel 524 864 87
i andra hand Ingrid Wallenstein: ingrid.wallenstein@ki.se, tel 524 865 17

Länkar