Resursfördelning 2016

Resursfördelning till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner för 2016

Konsistoriet beslutade den 12 oktober 2015 om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för 2016-2018. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivån för 2016. Rektor har i uppdrag att fatta de kompletterande beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrevet och eventuella andra beslut av statsmakterna.

Rektor beslutade den 27 oktober 2015, utifrån konsistoriets beslut, om fördelningen av statsanslagen till respektive verksamhetsstyrelse. Rektor delegerade till respektive styrelse att besluta om budget och fördelning av statsanslagen till institutioner och enheter. I rektorsbeslutet fastställdes även det belopp som respektive institution ska betala för de universitets- och fakultetsgemensamma funktionerna (INDI) samt om beloppsnivå för IT-avgiften.

Verksamhetsstyrelserna beslutade i november 2015 om sina respektive budgetar och om fördelningen av statsanslagen till institutioner och enheter, efter beredning på rektors beslutsmöte.

Följande noteras avseende 2016:

Generellt

 • Pris- och löneomräkningen uppgår till 1,36 procent på samtliga statsanslag.
 • Alla tilldelade medel inkluderar universitets- respektive fakultetsgemensamma ersättningar samt i förekommande fall hyreskompensation.
 • IT-avgiften höjs inte utan kvarstår på nivån 8 700 SEK per användare för år 2016.
 • Internhyrespriset för kontor och laboratorier uppgår till 3 650 SEK/kvm samt för djurhus och vissa core-faciliteter till 4 920 SEK/kvm för 2016, se vidare konsistoriets beslut.

Styrelsen för utbildning (US)

 • En ny intern resursfördelningsmodell införs 2016. I den nya modellen får varje program en snittersättning per helårsplats (HÅP) som ska täcka såväl programövergripande kostnader som hyreskostnader och eventuella kostnader för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Styrelsen för forskarutbildning (FUS)

 • En ny period för forskarutbildningsprogrammen inleds 2016.
 • Från och med 2016 kommer FUS att avsätta medel för avskrivningskostnader förknippade med pågående infrastruktursatsningar på KI. Styrelsen avsätter knappt sex miljoner SEK i 2016 års budget.

Styrelsen för forskning

 • Under 2016 allokerar FS 80 procent av medlen avseende de strategiska forskningsområdena (SFO) direkt till respektive område. Resterande 20 procent bidrar till finansieringen av nya forskningsinfrastrukturer samt till samfinansiering av nationella infrastrukturer och core-faciliteter.
 • FS avsätter tio miljoner SEK för avskrivningskostnader förknippade med pågående infrastruktursatsningar på KI

  Frågor

 • Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande:

  Konsistoriets och rektors beslut:
  Ingrid Palmér, ingrid.palmer@ki.se, tel 524 865 66

  Styrelsen för utbildning:
  Katharina Soffronow: katharina.soffronow@ki.se, tel 524 863 71

  Styrelsen för forskarutbildning och forskning:
  Henrik Lundström: henrik.lundstrom@ki.se, tel 524 864 87