Resursfördelning 2015

Rektors beslut om resursfördelning och uppdrag till styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner för 2015

Rektor beslutade 2014-12-02 om den vidare resursfördelningen till styrelser, program, institutioner och universitetsgemensamma funktioner. Följande bör noteras avseende 2015:

Allmänt

 • Pris- och löneomräkningen uppgår till 0,79 procent på både anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och anslaget för forskning och forskarutbildning.
 • Alla tilldelade medel inkluderar universitets- respektive fakultetsgemensamma ersättningar samt i förekommande fall hyresersättningar.
 • Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning, benämnd forskningsanknytning.
 • Observera att det, förutom de resurser som allokeras till institutioner inom ramen för detta beslut, finns ytterligare medel som kommer att fördelas till institution i den slutliga tolftedelsfördelningen. Det kan t.ex. avse ersättning för befintliga KID-doktorander och anställningar, forskarassistenter m.fl.
 • Nytt för 2015 är att det beviljats undantag av INDI-påslag för samarbeten med övriga universitet. Undantag har även beviljats för tandvård vid specialistkliniken.
 • IT-avgiften höjs med 2 000 kr och uppgår till 8 700 kr per användare för år 2015.
 • Internhyrespriset för kontor och laboratorier uppgår till 3 500 kr/kvm samt för djurhus och vissa core faciliteter till 4 721 kr/kvm för 2015, se vidare konsistoriets beslut.

Resursfördelning

Styrelsen för utbildning

 • Styrelsen för utbildning gör vissa strategiska satsningar, som exempel nämns massive open online courses (MOOCS) och fortsatt utveckling av anatomiundervisningen.
 • Intäkterna för studieavgiftsfinansierad verksamhet ökar.
 • Viss ökning av antalet barnmorskeplatser har budgeterats med anledning av budgetpropositionen.
 • Utvärderingsverksamheten inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå förstärks långsiktigt.
 • Styrelsen för utbildning budgeterar ett underskott på 4 700 tkr. Vid ett slutligt underskott kommer balanserade medel att tas i anspråk.

Styrelsen för forskarutbildning

 • Andelen doktorander som genomför sin forskarutbildning i en forskarskola ska öka. Antagning till nya forskarskolor kommer att ske 2016, men redan under 2015 inleder forskarutbildningsstyrelsen (FUS) ett utvecklingsarbete.
 • Under 2015 avsätter FUS medel för strategiska forskarutbildningssamarbeten. Ambitionen är att bidra till finansiering av ett begränsat antal doktorandplatser inom internationella samarbeten.
 • Styrelsen för forskarutbildning budgeterar ett underskott på drygt 3 000 tkr. Vid ett slutligt underskott kommer balanserade medel att tas i anspråk.

Styrelsen för forskning

 • De strategiska forskningsområdesmedlen (SFO) fördelas i sin helhet till huvudansvarig institution för respektive område. Det innebär att tilldelade medel ska täcka såväl indirekta kostnader som eventuella hyreskostnader.
 • Den nya karriärstrukturen (medel för anställningar) på junior- och mellannivå implementeras under 2015.
 • Basersättningen till de prekliniska institutionerna ingår fr.o.m. 2015 i forskningsstyrelsens budgetram. Dessa medel har tidigare fördelats från den universitetsgemensamma nivån.
 • Den strategiska satsningen på särskilt framstående professorer, det s.k. DPA-programmet, avslutas i och med 2015. De medel som därmed frigörs övergår i andra strategiska satsningar, dock inte nödvändigtvis på samma institutioner.

Beslutet i sin helhet presenteras i två delar

Rektors beslut del I: Resursfördelning styrelser, institutioner och universitetsgemensamma funktioner enligt följande:

 • Förutsättningar för resursfördelningen.
 • Uttag för universitets- och fakultetsgemensamma funktioner "KI-fakturan".
 • Universitetsgemensamma funktioner.
 • Styrelsernas verksamhet och institutionstilldelning.
 • Institutionssidor.

Rektors beslut del II: Resursfördelning program, kursveckor och institutioner enligt följande:

 • Utbildningsuppdrag inom program samt fördelning efter kursveckor till institutioner.
 • Programnämndernas verksamhet samt övrig fördelning till institutioner.