Rekvisition av forskar-AT-medel

This page in English

Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Forskningstiden finansieras av Styrelsen för forskarutbildning och Styrelsen för forskning.

Lön under forskningstiden på KI utbetalas av institutionen där forskningen sker. Institutionen ersätts med ett schablonbelopp (det finns ett schablonbelopp för doktorander och ett för disputerade).

Rekvirering av beviljade medel

För att rekvirera beviljade medel fyller ansvarig personal vid institutionen i rekvisitionsblanketten (notera att det alltså inte är den som tilldelas medel som rekvirerar medel utan ansvarig personal vid institutionen!). Denna skickas via e-post till Clara Ersson vid Universitetsförvaltningen tillsammans med kopia av anställningsavtal.

För doktorander som beviljats Forskar-AT och som tidigare beviljats andra fakultetsmedel från Styrelsen för forskarutbildning (t.ex. via CSTP, KID eller forskarskolan i vårdvetenskap) gäller förstås att fakultetsmedlen sammantaget inte får motsvara mer än 100 % av finansieringen för en doktorand under ett kalenderår (eftersom fakultetsmedel från Styrelsen för forskarutbildning måste användas till doktorandförsörjning).

Rekvisitionsblanketten

Den övre delen av blanketten fylls i av personal vid institutionen.

Rekvisitionen avser: Här anges "Forskar-AT".

Institution: Här anges den institution som medlen ska betalas ut till

Medel rekvireras för: Här anges namnet på personen som erhållit medel för forskar-AT samt om personen är doktorand eller disputerad

Projekt: Här anges vilket projekt medlen ska betalas ut till.

Verifikationstext: Här skrivs institutionsbeteckning, namn på personen och vilken sorts medel det gäller (t.ex. C1, Lisa Nilsson, forskar-AT-medel).

Institutionens referens: Här anges namnet på ansvarig vid institutionen.

Den undre delen av blanketten fylls i av personal vid universitetsförvaltningen.

Handläggare

Clara Ersson

Telefon: 08-524 861 97
E-post: clara.ersson@ki.se

FinansieringForskarutbildning