Rektors beslutsmöten

Beslut i frågor som inte ankommer på konsistoriet, eller som rektor inte delegerat till verksamhetsstyrelse, prefekt eller annan befattningshavare avgörs av rektor själv.  Rektor fattar beslut efter föredragning. Vid dessa möten deltar rektor, universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör och en studentrepresentant.

Beslutsmöten äger rum på tisdagar kl. 8.30-10.00. 

Ärenden för beslut eller beredning ska anmälas senast kl. 09.30 tisdagen före mötet till samordnaren för rektors beslutsmöte rektorsbeslutsmote@ki.se. Ärendemening, dnr och namn på föredragande ska framgå av mejlet.

Läs mer: slutberedning av ärenden inom UF.

Kontakt

Chefssekreterare

Amélie Theorell

Telefon: 08-524 867 64
Enhet: Strategiskt ledningsstöd
E-post: Amelie.Theorell@ki.se

Länkar

Ledning