Rehabilitering & Arbetsmiljö (Saco-S)

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som syftar till att individen återvinner sin arbetsförmåga.

Det är viktigt att ta tag i situationen så snart som möjligt för bästa möjliga rehabilitering av medlemmen.

Medlemmen har rätt till en rehabiliteringsutredning vid frånvaro från arbetet på grund av sjukdom, helt eller delvis under mer än fyra veckor i följd, vid upprepade korta tillfällen under ett år. Det kan också ske på medlemmens egen begäran i förebyggande syfte.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljölagen omfattar alla typer av arbeten. Det spelar ingen roll var man fysiskt arbetar eller om man jobbar offentligt eller privat.

Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren, men lagen säger samtidigt att den goda arbetsmiljön bygger på samverkan mellan dig som anställd och din arbetsgivare.

Om du har problem med din arbetsmiljö ska du i första hand kontakta din närmaste chef. Om ingenting händer eller om de åtgärder som görs är otillräckliga, kontaktar du ditt skyddsombud som i sin tur tar upp det med chefen. Det finns mer detaljer att läsa i Kontaktvägar vid problem på arbetsplatsen.

Om problemet fortfarande inte rättas till ska skyddsombudet vända sig till huvudskyddsombudet, eller om skyddsombud saknas, till Arbetsmiljöverket.

Förändringstakten på arbetsmarknaden har de senaste åren varit hög, vilket medfört ökade krav på flexibilitet, på att kunna anpassa sig till verksamhetens snabbt skiftande förutsättningar och behov. Arbetsbördan har blivit tyngre, samtidigt som kraven ökat på anpassning till högre arbetstakt, nya arbetsformer, bredare kompetensområden, ändrade anställningsformer och nya arbetstidsmönster. Förhållanden som varken premierar individens hälsa eller verksamhetens utveckling, vilket syns inte minst i de stigande sjukskrivningstalen.

När medarbetarna istället tillåts ta egna initiativ och utvecklas i arbetet skapas möjligheter för verksamheten att bli flexibel och snabbare möta omvärldens krav och förväntningar på produktionen.

Det är alltid arbetsgivaren som har huvudansvaret för att förhållandena på arbetsplatsen premierar hälsa och utveckling. Men medarbetarnas aktiva medverkan är nödvändig för en positiv, stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.

Du hittar mer information på KIs medarbetarportal, under Arbetsmiljö & hälsa.