Regler och riktlinjer för postdoktor

This page in English

Postdoktor – ett första karriärsteg efter doktorsexamen 

Som ett första karriärsteg efter doktorsexamen finns möjlighet att forska som postdoktor. Se Befattningar vid KI

Registrering av postdoktorer

Alla postdoktorer vid KI ska registreras centralt. Varje institution ansvarar för att registrera de postdoktorer som uppbär stipendium eller annan extern finansiering i systemet för behörighets- och identitetshantering, IDAC. De postdoktorer som är anställda registreras i Primula.

Överenskommelser mellan postdoktor och handledare

Enligt rekommendation från 2004 av Styrelsen för forskning rekommenderas postdoktorer att underteckna en överenskommelse med sin handledare om den uppskattade varaktigheten av projektet, tilldelade resurser och förväntade undervisningstimmar. En mall finns att ladda ner på Career Service hemsida. 

Diplom för genomförd postdoktorperiod

För en genomförd postdoktorperiod på KI och erhållande av diplom ska de postdoktorala studierna ha inneburit minst 50% forskningstid, under minst ett år och max tre år, fristående från handledare under avhandlingsarbetet. Ansökan om diplom kan laddas ner på Career Service hemsida. 

Försörjning som postdoktor

Anställning

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning som ett första karriärsteg efter disputationen. Perioden som anställd postdoktor är totalt fyra år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl, det vill säga ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Tjänstledighet för annan anställning utgör dock inte särskilt skäl att förlänga en anställning som postdoktor.

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Prefekt beslutar om i vilken omfattning en postdoktor ska ha hand om forskning och i förekommande fall undervisning. 

Mer information: Befattningar vid KI

KI stipendium

Stipendier för postdoktoral meritering kan inrättas för utländska forskare som förlägger sin meritering i Sverige. Syftet med stipendier för postdoktoral meritering är att främja internationalisering samt bidra till forskningsmeritering efter doktorsexamen eller motsvarande.

Stipendier för bedrivande av postdoktoral meritering kan utdelas under högst två år, inom en fyraårsperiod, efter disputation eller motsvarande. För att vara behörig för ett postdoktoralt stipendium ska personen ha avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Bedömningen görs av prefekten och ska framgå av stipendiebeslutet. Vid tilldelning av postdoktorsstipendium ska stipendiaten registreras som postdoktor i systemet för behörighets- och identitetshantering, IDAC.

Den tilltänkta stipendiaten ska erhålla tydlig information om vad det innebär att vara stipendiat vid KI. För att säkerställa detta ska stipendiaten, handledare och handläggare från institutionens HR-avdelning eller motsvarande, gå igenom villkor och regler enligt detta dokument samt övrig relevant information på KI:s intranät. Efter genomgång ska en försäkran undertecknas av samtliga.

Mer information: Anknuten och stipendiat och Försäkringar

Uppförandekod

För att ytterligare fördjupa och förtydliga medarbetares viktiga ansvar för att bidra till ett gott arbetsklimat har KI sedan våren 2015 en Uppförandekod (på engelska: Code of Conduct). Uppförandekoden är beslutad av rektor och har status som regler. Koden tar avstamp i hur vi förväntas bemöta varandra på arbetsplatsen. Som medarbetare räknas samtliga personer som är verksamma vid KI, såväl anställda som personer utan en KI-anställning såsom stipendiater och andra anknutna.

Lika villkor

KI strävar efter att vara en attraktiv studie- och arbetsmiljö som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla, se Lika villkor.

Kontaktvägar vid eventuella spörsmål på arbetsplatsen
1. I första hand din närmaste chef
2. Ditt lokala skyddsombud, ombud för likabehandling, HR-administration eller Arbetsmiljögruppen på din avdelning.
3. KI: s företagshälsovård

Friskvård

Friskvården arbetar med att främja hälsa och erbjuder olika pass, workshops och inspirationsdagar för studenter och medarbetare. Alla anställda vid Karolinska Institutet erbjuds därför ett friskvårdsbidrag på 1500kr/år samt en timmes friskvård per vecka på arbetstid. Anknutna och stipendiater erhåller inte personalförmåner såsom friskvårdsbidrag.

Företagshälsovård

Du som är anställd eller stipendiefinansierad doktorand/postdoktor kan vända dig till Previa - Företagshälsa för dina arbetsrelaterade besvär. För att erhålla hjälp ställs det krav på ett samband mellan dina besvär och arbetsförmåga samt de krav arbetet ställer.  

Riktlinjer och regler inom arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljö och hälsa

Bisysslor

Du som är anställd vid KI har en skyldighet att på uppmaning av din chef inkomma med en redovisning av din bisyssla, se Bisysslor

Länkar

Postdoktor