Regler och riktlinjer för postdoktor

This page in English

Postdoktor –  definition 

Karolinska Institutet definierar en postdoktor enligt följande: En person som innehar en doktorsexamen erhållen inom de senaste sju åren, är finansierad av en institution inom Karolinska Institutet eller en extern finansiär, samt får kvalificerad handledning för att vidareutveckla sin forskningskompetens. Undantagsvis kan den sjuåriga tidsperioden förlängas med ett år vid föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, sjukdom eller militärtjänstgöring. 

Registrering av postdoktorer

Enligt beslut från 2004 i Styrelsen för forskning ska alla postdoktorer vid KI registreras centralt. Varje institution ansvarar för att registrera de postdoktorer som uppbär stipendium eller annan extern finansiering i KIMKAT. De postdoktorer som är anställda registreras i Primula. 

Överenskommelser mellan postdoktor och handledare

Enligt rekommendation från 2004 av Styrelsen för forskning rekommenderas postdoktorer att underteckna en överenskommelse med sin handledare om den uppskattade varaktigheten av projektet, tilldelade resurser och förväntade undervisningstimmar. En mall finns att ladda ner på Career Service hemsida. 

Diplom för genomförd postdoktorperiod

För en genomförd postdoktorperiod på Karolinska Institutet och erhållande av diplom ska de postdoktorala studierna ha inneburit minst 50% forskningstid, under minst ett år och max tre år, fristående från handledare under avhandlingsarbetet. Ansökan om diplom kan laddas ner på Career Service hemsida. Beslut i Styrelsen för forskning 2004. 

Försörjning som postdoktor

Anställning

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning som ett första karriärsteg efter disputationen. Perioden som anställd postdoktor är totalt fyra år. 

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Prefekt beslutar om i vilken omfattning en postdoktor ska ha hand om forskning och i förekommande fall undervisning. 

Mer information:
Kontakta HR på den egna institutionen
Mer information om Din anställning vid KI

KI stipendium

Stipendium för bedrivande av postdoktorsstudier får ges till personer bosatta i andra länder som kommer till Sverige med avsikt att endast stanna i Sverige under hela eller delar av sin postdoktorsutbildning vid KI. Personer som är bosatta i Sverige och/eller har genomfört hela eller delar av sin akademiska utbildning vid KI eller något annat lärosäte i Sverige kan inte komma ifråga för stipendium från KI. Stipendium för bedrivande av postdoktorsstudier kan utdelas under högst två år inom en fyraårsperiod efter disputationen/motsvarande. En individuell studieplan över metoder som ska studeras bifogas för postdoktorstipendier. En förutsättning för tilldelning av postdoktorsstipendium är att stipendiaten registreras som postdoktor i KIMKAT.

Utbildningsstipendier är skattefria. Stipendiet beslutas för 12 månader i taget och betalas ut månadsvis. Stipendiater är inte anställda vid KI och har därmed inte samma rättigheter beträffande pension, traktamente m.m. De har inte heller någon formellt reglerad semesterrätt. Omfattning och tidpunkt för deras ledighet bör därför regleras i den individuella studieplanen.

Den tilltänkta stipendiaten ska erhålla tydlig information om vad det innebär att vara stipendiat vid KI. För att säkerställa detta ska stipendiaten, handledare och handläggare från institutionens HR-avdelning eller motsvarande, gå igenom villkor och regler enligt detta dokument samt övrig relevant information på KI:s intranät. Efter genomgång ska en försäkran undertecknas av samtliga.

Mer information:
Kontakta HR på den egna institutionen
Mer information om stipendieregler och försäkringar

Extern stipendiefinansiering

Externa stipendier innebär att KI inte är utbetalare utan att postdoktor har med sig finansiering i form av stipendier från sitt hemland, hemuniversitet eller dylikt. Förutom stipendium kan i vissa fall även en kompletterande deltidsanställning erbjudas till doktorand/postdoktor med extern finansiering som inte når upp till KI:s aktuella lägsta inkomstnivå.

Mer information:
Kontakta HR på den egna institutionen
Stipendieregler

Uppförandekod

För att ytterligare fördjupa och förtydliga medarbetares viktiga ansvar för att bidra till ett gott arbetsklimat har Karolinska institutet (KI) sedan våren 2015 en uppförandekod (på engelska: Code of Conduct). Uppförandekoden är beslutad av rektor och har status som regler. Koden tar avstamp i hur vi förväntas bemöta varandra på arbetsplatsen. Som medarbetare räknas samtliga personer som är verksamma vid KI, såväl anställda som personer utan en KI-anställning såsom stipendiater och andra anknutna.

Lika villkor

KI strävar efter att vara en attraktiv studie- och arbetsmiljö som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla, se Lika villkor.

Kontaktvägar vid problem på arbetsplatsen
1. Vänd dig till din chef och försök att lösa situationen tillsammans.
2. Du är också välkommen att kontakta ditt lokala skyddsombud, ombud för likabehandling, HR-administration eller Arbetsmiljögruppen på din avdelning.
3. Du har också rätt att kontakta KI: s företagshälsovård

Friskvård

Friskvården arbetar med att främja hälsa och erbjuder olika pass, workshops och inspirationsdagar för studenter och medarbetare. Alla anställda vid Karolinska Institutet erbjuds därför ett friskvårdsbidrag på 1500kr/år samt en timmes friskvård per vecka på arbetstid. Anknutna och stipendiater kan inte få friskvårdsbidrag.

Företagshälsovård

Du som är anställd eller stipendiefinansierad doktorand/postdoktor kan vända dig till Previa för dina arbetsrelaterade besvär. Med det menas att det ska finnas ett samband mellan dina besvär och arbetsförmåga samt de krav arbetet ställer.  

Riktlinjer och regler inom arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljö och hälsa

Bisysslor

Bisysslor

Postdoktor