Regler och lagrum vid rekrytering

This page in English

Här hittar du en översikt över vilka lagar och regler som är relevanta vid rekryterings till Karolinska Institutet, som universitet och statlig myndighet.

Högskoleförfattningarna

Högskolelagen innehåller generella bestämmelser för universitet och högskolor. Lagens tredje kapitel innehåller bestämmelser om anställning som professor, adjungerad professor, gästprofessor och lektor. Bestämmelserna i högskolelagen kompletteras av bestämmelserna i högskoleförordningens fjärde kapitel. Detta reglerar frågor om förenade anställningar, behörighet och bedömningsgrunder vid anställning, samt vissa frågor om förfarandet vid anställning.

Högskolelagen 

Högskoleförordning

Anställningsordning

Anställningsordningen gäller från och med 1 april 2018 (reviderad 2018-10-15) och gäller tills vidare. Anställningsordningen med tillhörande anvisningar samlar de regler som ska gälla vid anställning av lärare.

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet. Reviderad 2018-10-15

Anvisningar till Anställningsordningen. Gäller från 2018-12-11

Anställningsförordningen 

Anställningsförordningen

Anställning till offentlig sektor

Ärenden om anställning vid Karolinska Institutet innebär myndighetsutövning varför det omfattas av följande lagar: 

Förvaltningslagen 

Offentlighet- och sekretesslagen

Lagen om offentlig förvaltning (LOA) 

Allmän lagstiftning 

Lagen om anställningsskydd (LAS) 

Medbestämmandelagen (MBL)  

Diskrimineringslagen 

Arbetstidslagen 

Ledighetslagarna 
Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Föräldraledighetslag 
Semesterlag 

Kollektivavtal 

Lokalt villkorsavtal (pdf)

Kollektivavtal för postdoktor (pdf)

Kollektivavtal för adjungerade lärare (pdf)

Regler för anställning efter 67 års ålder

Regler för anställning efter 67 års ålder

Samverkansavtal vid KI

Samverkansavtalet (pdf)

Jävsregler

Karolinska Institutets jävsregler gäller vid rekrytering. 

Sakkunniga

Styrelsen för forskning har fastställt arvodesnivåer till sakkunniga vid tillsättning av lärar- och forskaranställningar, såsom lektor, professor och forskarassistent. Även arvode för prövning av docentur är fastställt. För anställda vid KI utgår ingen extra ersättning för uppdrag som sakkunnig utöver ordinarie lön.

Mall för inbjudan till uppdrag som sakkunnig (word)

Arvodesnivåer till sakkunniga (pdf)

Rekrytering