Regler och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

This page in English

Här finns reglerna för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet samt allmänna studieplaner i forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap.

Regler för utbildning på forskarnivå

Regler för utbildning på forskarnivå (svensk version; uppdaterad 2019-01-08)

Rules for doctoral education (english version; updated 2019-01-08)

Allmän studieplan i medicinsk vetenskap

Samtliga doktorander vid KI som antagits efter 1 mars 2006 är antagna till forskarutbildningsämnet ”medicinsk vetenskap”. Det innebär att den allmänna studieplanen för medicinsk vetenskap ska följas. Vid upprättande av den individuella studieplanen måste den allmänna studieplanens kurs- och kunskapskrav beaktas.

Allmän studieplan för doktorander antagna fr.o.m. 2018-01-01

Allmän studieplan för doktorander antagna 2013-07-01 t.o.m. 2017-12-31   

Allmän studieplan för doktorander antagna 2009-07-01 t.o.m. 2013-06-30

Allmän studieplan för doktorander antagna 2007-07-01 t.o.m. 2009-06-30

Allmän studieplan för doktorander antagna 2006-03-01 t.o.m. 2007-06-30

Alla studieplaner finns även på engelska

Allmän studieplan för doktorander antagna före 1 mars 2006

Före 1 mars 2006 fanns det ett stort antal forskarutbildningsämnen, vart och en med en egen allmän studieplan. Den studieplanen gäller så länge doktoranden inte byter ämne. För tillgång till någon av dessa studieplaner, vänligen kontakta aktuell institutions forskarutbildningsadministratör.

Det är möjligt att byta från ett gammalt forskarutbildningsämne till ”medicinsk vetenskap”. Det är då den senaste versionen av allmän studieplan i medicinsk vetenskap som ska följas. Vid byte, vänligen använd blankett 14.

För doktorander antagna före 1 juli 1998 finns inga formella kurskrav.

Observera att för samtliga doktorander antagna till annat ämne än medicinsk vetenskap gäller:

Andra relevanta regler och riktlinjer

Regler och anvisningar för indragning av resurser för doktorand

Handläggningsordning för hantering av misstanke om försök till fusk

Stipendieregler vid Karolinska Institutet fr.o.m. 28 augusti 2018

Anvisningar för studentinflytande vid KI

Anvisningar om rutiner för bedömning av behörighet för samtliga sökande till utbildning på forskarnivå vid KI

Anvisningar för vissa beslut inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och överklagande av sådana beslut (tillgodoräknande av kurs eller del av kurs samt doktorands begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment)

Antagningsordning till utbildning på forskarnivå på KI

Examensregler vid Karolinska Institutet

Stöd för skrivande av kappa

Riktlinjer för ramberättelse i sammanläggningsavhandling

Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation

Länkar

DoktorandForskarutbildning