Regler för styrdokument vid Karolinska Institutet

Dokumentet Regler för styrdokument vid Karolinska Institutet har till syfte att skapa en tydlighet och systematik avseende klassificeringen av olika typer av universitetsövergripande styrdokument vid Karolinska Institutet. I bilagan, Anvisningar för styrdokument vid Karolinska Institutet, beskrivs hur styrdokument ska utformas och hanteras.

Karolinska Institutet är en statlig myndighet och verksamheten regleras av de lagar och förordningar som styr svensk offentlig förvaltning, exempelvis högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100), förvaltningslagen (1986:223) och myndighetsförordningen (2007:515). Förutom dessa lagar och förordningar finns ett antal interna styrdokument som syftar till att klargöra vad som därutöver gäller vid Karolinska Institutet.

Prefekt och administrativ chef på en institution kan besluta om interna styrdokument som gäller vid respektive institution. Dessa får inte stå i strid med motsvarande universitetsövergripande styrdokument vid Karolinska Institutet.

Klassificering av styrdokument – dokumenttyp

Dokumenttypen, det sätt på vilket ett styrdokument klassificeras, ger uttryck för den grad av styrning som Karolinska Institutet vill uppnå. Styrdokument kan beskriva såväl förhållningssätt som tydliga regler eller utgöras av anvisningar för på vilket sätt en viss process ska utföras.
Övergripande styrdokument vid Karolinska Institutet delas in i fyra olika dokumenttyper; riktlinjer, handlingsplaner, regler och anvisningar.

Riktlinjer

Riktlinjer beskriver de mål som ska eftersträvas och de värden som ska beaktas samt uttrycker ledningens syn och värderingar i olika frågor. De kan presenteras till-sammans med regler inom samma område och kompletteras med anvisningar. Riktlinjer gäller tills vidare om inget annat beslutas.
Den engelska översättningen av riktlinjer vid Karolinska Institutet är guidelines.

Handlingsplaner

Handlingsplaner anger konkreta mål eller åtgärder som ska uppnås inom ett visst område och är av strategisk karaktär. Handlingsplaner ska ha en begränsad giltighets¬tid och följas upp.
Den engelska översättningen av handlingsplan är action plan.

Regler

Regler anger konkret och ofta detaljerat det som gäller inom ett visst område eller i en viss fråga. Reglerna gäller tills vidare om inget annat beslutas.
Den engelska översättningen av regler vid Karolinska Institutet är rules.

Anvisningar

Anvisningar anger ett visst sätt att handlägga ett ärende, utföra en aktivitet eller process. I vissa fall finns fastställda krav på dokumenterade rutiner, t ex lednings-system eller ISO-standard. Anvisningar kan komplettera riktlinjer och regler. Anvisningar gäller tills vidare om inget annat beslutas.

Den engelska översättningen av anvisningar vid Karolinska Institutet är instructions.

Språk

Övergripande styrdokument vid Karolinska Institutet ska skrivas på svenska och översättas till engelska om inget annat beslutas.

Beslut om styrdokument

Det är konsistoriet, rektor, universitetsdirektören eller verksamhetsstyrelserna som beslutar om övergripande styrdokument vid Karolinska Institutet. Vem som fastställer respektive styrdokument framgår av gällande besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet och i rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet.
Inom universitetsförvaltningen kan avdelningschefer besluta om anvisningar för respektive sakområde i enlighet med gällande arbetsordning för universitetsförvaltningen.