Projekt - Styrelsen för utbildning

Kort information om pågående och avslutade projekt under styrelsen för utbildning.

Fortsatt utredning om den framtida anatomiundervisningen

KI utredde under 2013 möjligheterna att inrätta ett kliniskt anatomicentrum, utredningen resulterade i en förstudie. Förstudiens förslag syftade till att höja kvaliteten i anatomiundervisningen genom att öka den kliniska relevansen, fördjupa progressionen och främja det interprofessionella lärandet inom KI:s utbildningar. Förslagen syftade även till att erbjuda landstingets personal klinisk professionsträning för att främja sjukvårdens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Styrelsen för utbildning har inte fattat beslut i frågan om ett kliniskt anatomicentrum ska inrättas. Det beror bland annat på osäkerhet kring lokaliseringsfrågan men även på att förutsättningarna för anatomiundervisningen delvis förändrats. Oavsett om ett kliniskt anatomicentrum ska inrättas, är det viktigt att säkra att anatomiundervisningen vid KI håller hög kvalitet. Styrelsen för utbildning har därför beslutat om att tillsätta en ny utredning av hur den framtida anatomiundervisningen ska vara utformad.

Utredningen ska bygga på den tidigare förstudien och ska bland annat belysa följande aspekter på anatomiundervisningen:

  • hur man säkerställer den kliniska relevansen i anatomiundervisningen
  • hur man kan säkerställa progression och repetition
  • hur t.ex. palpation, radiologi, ultraljudsundersökningar och bildvisningstekniker kan användas i undervisningen
  • var anatomiundervisningen bör vara lokaliserad
  • hur KI kan samverka med SLL
  • hur man kan säkra att KI har god ämneskompetens i anatomi.

Utredningen leds av styrelseledamoten Anna Kiessling och projektgruppen består i övrigt at Paul Ackermann (MMK), Helena Arvidsson (Odontologiska föreningen), Matthias Corbascio (MMK), Mårten Riesling (Neuro), Maria Westerståhl (Labmed), Anna Wiik (Labmed), Hugo Zeberg (Neuro) samt två representaner från Clintec och en representant från Medicinska föreningen. Utredningens förslag ska överlämnas till styrelsen för utbildning i slutet av oktober 2016.

Slutrapport - Den framtida anatomiundervisningen vid KI

Strategi för interprofessionellt lärande

Interprofessionell kompetens är en del av den professionella kompetens som är nödvändig för medarbetare inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård. Interprofessionellt lärande (IPL) bör därför utgöra ett obligatoriskt inslag i mål, innehåll och arbetsformer i KI:s utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Intentionen är att utifrån KIs övergripande interprofessionella lärandemål på tre nivåer ta fram ett strategiprogram för progression och kvalitetssäkring av interprofessionell kunskap, färdigheter och förhållningsätt i KIs utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. För att genomföra och implementera projektet krävs en litteratur- och omvärldsanalys samt studenters och pedagogers erfarenheter av interprofessionellt lärande och undervisning.

Projektet leds av styrelsens samordnare för interprofessionellt lärande, Eva Broberger.

Länkar

Styrelse