Projekt Samordnad IT-drift

This page in English

Ett omfattande förändringsarbete med fokus på central IT-hantering inom KI har sedan en tid pågått i projektet Samordnad IT-drift. Det syftar till att aktivt stödja kärnverksamheten genom att erbjuda en mer enhetlig IT-drift och stabilare hantering av IT-miljön på Karolinska Institutet. Projektet leds av den centrala IT-avdelningen på uppdrag av KI:s ledning.

Bakgrund till projektet

IT-avdelningen har tidigare främst hanterat grundläggande infrastruktur, som nätåtkomst och drift av centrala administrativa system inom ekonomi och HR, samt e-post och kalenderfunktioner. De lösningar som erbjudits institutionerna centralt vad gäller behov av servrar, lagring, backup, lokala nätverk och klienter har varit begränsade eftersom ansvaret för merparten av IT-relaterade frågor formellt sett har legat hos respektive institution. Detta har lett till att IT-miljön på KI skiljer sig mycket mellan institutionerna och det har saknats samordning inom IT. Många institutioner har dessutom behövt köpa hårdvara och underhålla servrar och mjukvara på egen hand - något som krävt resurser i form av både tid och dyra investeringar.

Under 2013 fattade Konsistoriet beslut om att genomföra projektet Samordnad IT-drift. Detta gjordes bland annat för att få en bättre överblick över KI:s IT-investeringar och därmed kunna dra nytta av samordningsvinster samt på grund av de ökade krav som ställs på IT-säkerhet. Dåvarande universitetsdirektör gav ITA i uppdrag att verkställa genomförandet.

Projektet genomfördes först som pilotprojekt på två institutioner; institutionen för laboratoriemedicin (LabMed) och institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa).

Mål med projektet Samordnad IT-drift

 • En säkrare IT-miljö för hela KI vilket innefattar;
  - ökad tillgänglighet och färre driftstörningar
  - ökad IT-säkerhet för skydd av känslig data.

 • Minskade kostnader för institutionerna genom att erbjuda standardiserade bastjänster.

Dessa förändringar innebär Samordnad IT-drift i korthet

 • Justering av de anställdas datorer bland annat genom säkerhetskopiering till en central server.
 • Centraliserad lagring i en modern miljö med hög säkerhet mot yttre angrepp.
 • En ny rutin för IT-support med en första linjen-support som är garanterat tillgänglig på kontorstid kombinerat med ett supportteam som finns på plats och kan ge extra stöd vid behov.
 • Effektiviserade administrativa rutiner för inköp av IT-utrustning och licenser.
 • Centrala multifunktionsskrivare med ”follow me”-funktionalitet, vilket gör det möjligt att använda skrivare i alla KI:s byggnader på campus.
 • Hantering av institutionernas centrala servrar.

Institutioner där projektet är levererat

 • PHS (Institutionen för Folkhälsovetenskap). Hos PHS har ITA sedan 2016 ansvaret för all IT-drift, inklusive användarsupporten. PHS IT-ansvarige tillhör numera organisation på ITA och institutionen övergår successivt också till att beställa sina datorer, både PC och Mac, via ITA.
 • KM (Komparativ Medicin) har nu serverdrift och klienthantering via ITA.
 • SÖS (Södersjukhuset) är också igång med både serverdrift och arbete med att låta ITA hantera klientsupporten. Här har ITA ett samarbete med SLL, som äger det fysiska nätverket till vilket alla användare är anslutna.
 • Biomedicum-institutionerna CMB (Institutionen för cell- och molekylärbiologi), FyFa (Institutionen för fysiologi och farmakologi), Neuro (Institutionen för neurovetenskap), MBB (Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik) och MTC (Instiutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi).
 • NVS, MedH, Clintec och Labmed i institutionsgruppen syd.

Frågor och svar

Se sidan Frågor och svar för mer information om projektet.

Kontakt

Kontakta gärna enhetschef Gustaf Risling eller projektledare Maria You om du vill veta mer om projektet.

Enhetschef

Gustaf Risling

Telefon: 08-524 860 95
Enhet: Utveckling
E-post: gustaf.risling@ki.se

Teamchef

Maria You

Telefon: 08-524 853 34
Enhet: Utveckling
E-post: maria.you@ki.se