Plagiatgranskning av avhandlingar

This page in English

För att se till att plagiat inte förekommer i doktors- och licentiatavhandlingar vid Karolinska Institutet (KI) utförs bl.a. en systematisk plagiatgranskning av ramberättelser. Ramberättelser granskas i antiplagieringsverktyget iThenticate efter att de offentliggjorts genom elektronisk ”spikning” i KI:s epubliceringssystem KI Open Archive. iThenticate-rapporten skickas sedan till sammankallande i betygsnämnden som underlag inför granskning av ramberättelsen.

Plagiatgranskning av avhandlingar

Universitetsbiblioteket skickar iThenticate-rapporten samt information angående iThenticate och hur man tolkar rapporten m.m. till den sammankallande i betygsnämnden per e-post.

Vid förekomst av grundad misstanke om att doktoranden har försökt vilseleda vid examination, t.ex. genom att ha plagierat text i sin ramberättelse, ska betygsnämnden skyndsamt anmäla detta till rektor för vidare handläggning.

Handläggningsordning för hantering av misstanke om försök till fusk

Tillgång till antiplagieringsverktyget iThenticate

Det är värdefullt för doktorander och handledare att använda iThenticate för att granska utkast av ramberättelsen, dels som ett led i kvalitetskontrollen av ramberättelsen, dels som en del i doktorandens lärande.

Handledare och doktorander på KI har tillgång till antiplagieringsverktyget iThenticate för egen granskning av ramberättelsen genom att logga in med sitt KI-login på https://shibboleth.turnitin.com/shibboleth/ithenticate/swamid.

Instruktioner för hur du använder iThenticate finns här: http://www.ithenticate.com/training. Tips: Välj att exkludera referenslistan och sätt tröskelvärdet så att överlapp av mindre än tio ord exkluderas.

Vad annat än plagiat visar granskning av ramberättelsen med iThenticate?

Granskning av ramberättelsen med iThenticate visar även text som är kopierad från delarbetena som ingår i avhandlingen. KI:s riktlinjer för ramberättelse i sammanläggningsavhandling anger att ”Tonvikten i ramberättelsen bör ligga på en reflekterande diskussion och kontextualisering av de egna forskningsresultaten” och ”Texten ska vara doktorandens egen och ska inte bestå av extensiv kopiering av textavsnitt från i avhandlingen ingående delarbeten”.

Förebyggande arbete

För att förhindra plagiering är det viktigt att doktoranderna lär sig korrekt vetenskapligt skrivande och referenshantering samt god framförhållning och tidsplanering . Som en del av ett förebyggande arbete har den webb-baserade kursen Avoiding Plagiarism köpts in. Läs mer om hur du går tillväga för att gå webbkursen Avoiding Plagiarism.

Styrelsen för forskarutbildning har även beslutat att avsätta medel för kappaskrivningsseminarier som kan äskas från Kommittén för kurser och program på forskarnivå (Kurs- och programkommittén). Läs mer om detta här.

Länkar

Forskarutbildning