Plagiatgranskning av avhandlingar

This page in English

För att se till att plagiat inte förekommer i doktors- och licentiatavhandlingar vid Karolinska Institutet (KI) utförs en systematisk plagiatgranskning av ramberättelser. Ramberättelser granskas i antiplagieringsverktyget iThenticate efter att de offentliggjorts genom elektronisk ”spikning” i KI:s epubliceringssystem. iThenticate-rapporten skickas sedan till betygsnämnden som underlag inför granskning av ramberättelsen.

Plagiatgranskning av avhandlingar

Den sammankallande i betygsnämnden får iThenticate-rapporten skickad till sig per e-post. Betygsnämndsledamöter som behöver hjälp att tolka rapporten är välkomna att kontakta Ingeborg van der Ploeg: ingeborg.van.der.ploeg@ki.se.

Vid förekomst av grundad misstanke om att doktoranden har försökt vilseleda vid examination, t.ex. genom att ha plagierat text i sin ramberättelse, ska betygsnämnden skyndsamt anmäla detta till rektor för vidare handläggning.

Handläggningsordning för hantering av misstanke om försök till fusk

Tillgång till antiplagieringsverktyget iThenticate

Det kan vara värdefullt för doktorander och handledare att använda iThenticate för att granska utkast av ramberättelsen, dels som ett led i kvalitetskontrollen av ramberättelsen, dels som en del i doktorandens lärande.

Handledare och doktorander på KI kan få tillgång till antiplagieringsverktyget iThenticate för egna granskningar genom att mejla till: publications@ki.se

Instruktioner för hur du använder iThenticate finns här: http://www.ithenticate.com/training

Förebyggande arbete

För att förhindra plagiering är det viktigt att doktoranderna lär sig korrekt vetenskapligt skrivande och referenshantering. Som en del av ett förebyggande arbete har den webb-baserade kursen Avoiding Plagiarism köpts in. Läs mer om hur du går tillväga för att gå webbkursen Avoiding Plagiarism.

Styrelsen för forskarutbildning har även beslutat att avsätta medel för kappaskrivningsseminarier som kan äskas från Kommittén för kurser och program på forskarnivå (Kurs- och programkommittén). Läs mer om detta här.

Plagiatgranskning av ramberättelser – pilotprojekt 2014-2015

Under en pilotperiod på sex månader valdes var tionde ramberättelse vid KI slumpmässigt ut för plagiatgranskning. Ramberättelserna granskades i antiplagieringsverktyget iThenticate av fem personer (fyra forskare och en bibliotekarie), efter att de hade spikats elektroniskt i KI:s e-publiceringssystem.

24 ramberättelser granskades under pilotprojektet. I ingen av dessa ramberättelser har man bedömt att det förekommit plagiat. Däremot förekom det kopierad text i ramberättelser, t.ex. i form av text som är kopierad från doktorandens egna delarbeten. I några fall har det förekommit omfattande kopiering från egna delarbeten i diskussionsdelen, vilket inte är i linje med KI:s riktlinjer för ramberättelse i sammanläggningsavhandling som anger att ”Texten ska vara doktorandens egen och ska inte bestå av extensiv kopiering av textavsnitt från i avhandlingen ingående delarbeten”.

Länkar

Forskarutbildning