Personalansvarsnämnden

This page in English

Personalansvarsnämnden (PAN) är en nämnd under konsistoriet och har som uppgift att fatta beslut i vissa ärenden rörande anställda vid KI (ej studenter eller anknutna).

PAN beslutar om

 • skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning
 • disciplinansvar
 • åtalsanmälan
 • avstängning

Beslut om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande av professorer fattas inte av PAN utan av Statens ansvarsnämnd (SAN).

Tillämpliga regler återfinns i högskoleförordningen (1993:100), myndighetsförordningen (2007:515) lag (1994:260) om offentlig anställning (1994:260) samt personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Sammansättning 

Rektor skall vara ordförande i PAN, som i övrigt skall bestå av personalföreträdarna och ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser.  (Högskoleförordningen 2 kap, 15 §).

Personalansvarsnämnden vid Karolinska Institutet har följande sammansättning

 • Rektor, ordförande
 • Universitetsdirektör, ledamot
 • HR-direktör, ledamot
 • Jonas Milton, ledamot
 • Torkel Falkenberg, personalföreträdare
 • Magnus Anå, personalföreträdare
 • Cecilia Martinsson Björkdahl, ersättare personalföreträdare
 • Anne Edgren, ersättare personalföreträdare
 • Nikki Vagnér, sekreterare