Pedagogiska priset

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå. Det pedagogiska priset kan delas mellan upp till 3 pristagare. Ledamot av priskommittén kan ej tilldelas priset.

Pristagare 2017 - Ewa Ehrenborg

Ewa Ehrenborg. Foto: Stefan ZimmermanEwa Ehrenborg är professor i molekylär kardiovaskulär medicin vid institutionen för medicin Solna där hon under flera år varit mycket engagerad i biomedicinprogrammet, såväl som lärare, kursledare och som ledamot i programnämnden. Hon har uppdrag som föreståndare för Centrum för Klinisk Utbildning (CKU-KI) och är Styrelsen för utbildnings samordnare för lärarkapacitet.

Genom sitt stora engagemang och pedagogiskt nytänkande har Ewa Ehrenborg bidragit till att utveckla studentaktiverande undervisning där aktuell forskning och peer learning vävts in på nya sätt. Hon har även på ett banbrytande sätt utvecklat interprofessionellt lärande mellan olika studentgrupper på alla utbildningsnivåer och hennes pedagogiska utvecklingsarbete har spridits både nationellt och internationellt.

Som person visar Ewa Ehrenborg på ett starkt pedagogiskt ledarskap och är genom sitt stora engagemang och sin kreativa förmåga en inspirationskälla och en förträfflig förebild för såväl lärare som studenter.

Om priset

Pristagare utses av Styrelsen för utbildning efter förslag från särskild priskommitté där även representant från Styrelsen för forskarutbildning ingår. Vid urvalet av pristagare tittar priskommittén särskilt på följande faktorer:

  • pedagogiskt nytänkande (innovationer, utvecklings- och förbättringsarbete),
  • pedagogisk genomslagskraft (lokalt, nationellt, internationellt) och
  • pedagogiskt ledarskap.

Kandidat(er) till priset kan nomineras av lärare, studenter, doktorander samt övrig personal verksamma vid KI. Från och med 2013 omfattar KI:s pedagogiska pris även pedagogiska insatser inom forskarutbildningen. Priskommittén välkomnar därmed även nomineringar gällande insatser inom KI:s forskarutbildning.

Pedagogiska priset 2017 delas ut vid KI:s Installationshögtid som hålls i Aula Medica i oktober. Den totala prissumman är på 175 000 kronor vilken överförs till den institution(er) där pristagaren(na) är verksam(ma).

Tidigare års pristagare

2016 - Dulceaydee Norlander Gigliotti

2015 - Rune Brautaset

2014 - Robert Harris och Lars Henningsohn

2013 - Gunnar Nilsson

2012 - Hans Gyllenhammar och Annika Östman Wernerson

2011 - Margaretha Forsberg Larm

2010 - Anna Josephson

2009 - Matti Nikkola

2008 - Annelie Brauner och Thomas Cronholm

2007 - Kent Fridell och Johan Wikner

2006 - Aino Fianu Jonasson och Lene Martin

2005 - Jörgen Nordenström

2004 - Åsa Nilsonne och Göran Sandberg

2003 - Sari Ponzer

2002 - Gunilla Johnson och Hans Rosling

2001 - Anders Bergendorff, Eva Mattsson och Li Tsai

2000 - Magnus Ingelman-Sundberg, Annika Sääf-Rothoff och lärargruppen bakom CAL

1999 - Helena Bergström, Ester Mogensen och Jan Ygge

Stadgar för KI:s pedagogiska pris

Dessa stadgar är fastställda av Styrelsen för utbildning och senast reviderade 2013-03-15.

§1

Karolinska Institutets pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom Karolinska Institutets utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå. Det pedagogiska priset kan delas mellan upp till 3 pristagare. Ledamot av priskommittén kan ej tilldelas priset

§2

Pristagare utses av Styrelsen för utbildning efter förslag från en särskild priskommitté. Överlämnandet av priset sker i samband med Karolinska Institutets installationshögtid. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

§3

Total prissumma är 175 000 kronor vilken är en bruttosumma som överförs till institution där pristagaren(na) är verksam(ma).

§4

Kandidat(er) till priset kan nomineras av lärare, studenter, doktorander samt övrig personal verksamma vid KI. Ledamöter i priskommittén kan ej nominera. Nomineringen skall göras skriftligen och åtföljas av en motivering och dokument, som visar hur den(de) föreslagna kandidaten(erna) uppfyller de i §1 angivna kriterierna. Nomineringsförslagen skall vara ställda till priskommitténs ordförande. Inbjudan till nomineringen av kandidater annonseras internt. Efter utnämnandet skall information om pristagaren(na) spridas internt och externt.

§5

Priskommittén utses av Styrelsen för utbildning. Priskommittén ska bestå av ordförande (Dekanus för utbildning), fyra lärarrepresentanter (varav en ska vara från SLL och en från Styrelsen för forskarutbildning), tre studentrepresentanter (en från Odontologiska Föreningen och två från Medicinska Föreningen varav en ska vara doktorand) och en handläggare. Lärarrepresentanter utses av Styrelsen för utbildning respektive Styrelsen för forskarutbildning. Studentrepresentanterna utses av respektive studentkår.

§6

Priskommittén skall svara för föreskriven annonsering. Kommittén skall vidare utreda och sammanställa de inkomna förslagen, samt avge förslag till pristagare till Styrelsen för utbildning och Styrelsen för forskarutbildning.

§7

Pristagaren(na) skall hålla ett anförande eller på annat sätt sprida information om sitt pedagogiska utvecklings- eller förnyelsearbete som legat till grund för det pedagogiska priset.

 

Kontakt

 

Handläggare

Philip Malmgren

Telefon: 08-524 865 28
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: philip.malmgren@ki.se