Pågående projekt på IT-avdelningen

This page in English

IT-miljön på KI moderniseras

Det pågår flera stora projekt under ledning av IT-avdelningen (ITA) som syftar till att förbättra och modernisera IT-miljön på Karolinska Institutet. Med en modern och stabil IT-plattform kan ITA erbjuda institutioner och Universitetsförvaltningen kostnadseffektiva och funktionella tjänster inom IT.

Parallellt med detta arbete utvecklar ITA paketerade tjänster att erbjuda verksamheten, som till exempel standardiserade klienter, klientstöd och utökad support, lagring, backup, nätverk och övervakning.

Bland sådant som genomförts under 2016 kan nämnas:

 • KI Share: en plattform baserad på Microsoft Sharepoint för att stödja projektarbete och även dela dokument
 • En ny backuplösning för säkerhetskopiering av dokument och andra filer
 • Ny struktur på lagringsytor i den centrala datamiljön gör det enklare att tillhandahålla lagringsutrymme för institutionerna som även möjliggör delning av dokument med både interna och externa användare
 • En ny VPN-lösning, som först införts som en pilot på UF. Utrullning för hela KI sker under 2017
 • Paketering av lagrings- och andra tjänster, med tjänstebeskrivningar och beställningsformulär
 • Virtuellt KI-nät inom SLLs fysiska nät på sjukhussidan

Allt fler har dessutom anslutit sig till ITA:s ärendehanteringssystem Nilex. Bland användarna, förutom ITA själva, finns exempelvis Fastighetsavdelningen, Komparativ Medicin, Kommunikationsavdelningen och Ekonomiavdelningen.

Under 2016 slöts också två viktiga avtal. Dels med Keyman, som är en konsultmäklare, dels med Axians som är en driftpartner och ”förlängd arm” till ITA. Hela KI kan avropa IT-konsulter från avtalet med Keyman.

Stora projekt under 2018

Samordnad IT-drift

Ett omfattande förändringsarbete med fokus på central IT-hantering inom KI drivs i form av ett projekt kallat Samordnad IT-drift. Projektet syftar till att mer aktivt stödja kärnverksamheten genom att erbjuda en enhetligare IT-drift och stabil hantering av IT-miljön på KI. Leverans av grundläggande, infrastrukturella bastjänster med lagring, klienthantering, nätverk mm är i full gång hos institutionerna i Campus Syd och motsvarande arbete har inletts för Biomedicum.

Mer information om Samordnad IT

Microsoft Azure och Office 365 för anställda och doktorander

ITA för diskussioner med Microsoft för att påbörja arbetet med att ta fram den tekniska arkitektur som behövs för att kunna använda tjänster från Azure och Office 365.

ITA har fått frågor om möjligheten för institutioner, forskargrupper, anställda/doktorander att beställa dessa tjänster redan nu men det är alltså inte möjligt.

Planerat erbjudande av Azure på KI

ITA planerar att i ett första skede erbjuda institutionerna en stor valfrihet kring de tjänster som finns inom Azure. Genom att designa en lösning som är decentraliserad men som ändå sitter ihop på en aggregerad KI-nivå hoppas ITA kunna underlätta uppföljning av använda tjänster och kostnader för respektive institution.

För närvarande utvärderar KIB och Odonten designen.

Planerat erbjudande av Office 365

ITA planerar att i ett första skede migrera sin e-posthantering till Office 365 för att säkerställa stabil och säker drift samt erbjuda möjlighet till större lagring av e-post. Därefter kommer även möjligheten att ladda hem Officepaketet för privat bruk att aktiveras för KI:s personal och doktorander. Notera att studenter sedan tidigare har tillgång till Office 365.

I ett andra skede kommer de tjänster och funktioner som finns inom ramen för Office 365 att utvärderas och ITA tar då gärna emot feedback på tjänsterna från KI:s verksamhet.

ITA avser att vara klara med att migrera e-posthanteringen under 2017 och att därefter aktivera nerladdningen för privat bruk samt påbörja det andra skedet med tjänster och funktioner inom Office 365.

Har ni frågor eller funderingar kring Azure eller Office 365 eller har lust att vara med och utvärdera tjänsterna, vänligen kontakta ITA via it-support@ki.se.

Office 365 för studenter


Fortsatt arbete med förbättrat nätverk på KI:s båda campus

ITA moderniserar KI:s nätverksinfrastruktur genom att uppföra ett nytt nätverk på Campus Solna och Campus Flemingsberg. Det nya nätverket skapar möjligheter att effektivt och snabbt kunna hantera stora datamängder, till exempel forskningsdata. Samtidigt med prestandaförbättringar kommer säkerheten och skydd mot intrång att förbättras. Det nya nätverket kommer att färdigställas successivt och införs både på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Integrationsplattform

Integrationsplattformen KIIP är nu i produktion och ska stödja integrationsbehoven för KI:s system och applikationer. Applikationerna kan vara allt från Legacy On-Premise applikationer, IaaS och PaaS baserade applikationer, till i framtiden mer och mer SaaS baserade lösningar. Integrationerna ska kunna skapas mellan såväl interna system inom KI som mot externa partners.

Utifrån de olika behoven kan man urskilja olika Integrationsscenarier. Ett uttalat mål i KI:s integrationsstrategi är att använda komponenter i Microsoft Azure där det är möjligt. De många möjligheterna i Azure är en viktig del av KIIP:s förmåga att kunna åstadkomma flexibla integrationer mellan olika typer av system.

Godkända Integrationsteknologier är för närvarade:

 • Api Service ( https / REST )
 • Web Service ( SOAP )
 • Azure Api Management
 • Azure Service Bus Service Relay
 • SFTP File Transfer
 • Service Bus Queues/Topics

Integrationsbehoven mellan system kan delas in i olika scenarier beroende på var de integrerande parterna tillhör organisatoriskt, var de är lokaliserade, vilken part som producerar och konsumerar data, vilken informationsklass data har och vilken teknologi som är möjlig att använda.

Identitets- och behörighetshantering: IDAC

Många personer på KI har mer än en roll och arbetar på mer än ett ställe. För att erhålla rätt behörigheter till IT-system behövs ett behörighetssystem som både baseras på både roller och olika attribut. Dagens system grundar sig enbart på organisationstillhörighet, vilket gör att vid sökning i KIMKAT kan en person återfinnas med flera organisationstillhörigheter, utan att det framgår var huvudanställningen eller anknytningen finns. Den nya plattformen, IDAC, beräknas att levereras i 2018.