Organisation och ansvar inom lika villkor

Konsistoriet och rektor har det yttersta ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat lika villkors arbete vid KI.

Prorektor har det övergripande ansvaret för handlingsplanen för lika villkor. 

Dekanerna för styrelsen för forskning, styrelsen för forskarutbildning och styrelsen för utbildning har ansvar för arbetet med lika villkor inom respektive styrelses verksamhetsområde. 

Prefekter, universitetsdirektör och bibliotekschef har ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete inom lika villkor vid sina respektive institutioner, universitetsförvaltningen samt biblioteket. 

Ombuden för lika villkor utses av prefekt/motsvarande för att tillsammans med prefekt/motsvarande driva och samordna arbetet inom lika villkor.

Lista över ombuden för lika villkor

Hit kan du vända dig

På institutionen/motsvarande

Prefekt, närmaste ansvarig chef, administrativ chef, skyddsombud, arbetsmiljöombud, ombud för lika villkor, personalansvarig eller annan person enligt institutionens delegation.

HR-avdelningen

HR-specialist

Pia Stenberg

Telefon: 08-524 868 66
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: pia.stenberg@ki.se

För doktorander

Studierektorn för forskarutbildningen vid institutionen, doktorandombudsmannen, Studenthälsan

Övriga aktörer

Företagshälsovården Previa, Personalorganisationerna OFR, SACO och SEKO.

Kontaktpersoner

Samordnare

Ulrika Helldén

Telefon: 08-524 869 71
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: ulrika.hellden@ki.se

Frågor om lika villkor: studenter, utbildning, forskning

Caroline Olsson

Telefon: 08-524 865 06
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Caroline.Olsson@ki.se