Ordlista över viktiga begrepp

Automatisk rapport – Automatic report

Den rapport som genereras i KI Survey och som består av en sammanställning av svarsdata från kursvärderingsenkäten. Den automatiska rapporten innehåller ingen analys.

Fem generella frågor – Five standardised questions (5SQ) 

Är ett set om fem obligatoriska frågor som ska användas i samtliga kursvärderingsenkäter för alla kurser på grundnivå och avancerad nivå vid KI. De fem generella frågorna är beslutade av Styrelsen för utbildning, 

Frågor – Questions

I begreppet inkluderas både frågor och påståenden.

Kursvärderingsenkät(en) – Course Evaluation Questionnaire

Den obligatoriska kursvärderingsenkäten på grundnivå och avancerad nivå som består av de fem generella frågorna inklusive eventuella programspecifika frågor och kursspecifika frågor. Enkäten mäter studenternas uppfattningar av kursen och består alltså minst av de fem generella frågorna och en obligatorisk öppen fråga.

Frågebanken – Question bank

Består av två listor med frågor som kan användas för att komplettera kursvärderingsenkäten med program- och kursspecifika frågor. Kursansvarig beslutar om kursspecifika frågor. Programansvarig beslutar om programspecifika frågor. Frågebanken kommer så småningom även omfatta frågor till avnämare och frågor till exit polls som skickas till studenter som precis avslutat sina studier.

Kursanalys (kursutvärdering) – Course analysis

Består av resultatet från kursvärderingen och reflektioner från kursledningen kring kursens styrkor och svagheter, en återrapportering av kursuppdraget samt eventuella ytterligare indikatorer mm. Mer information om ansvar, återkoppling och innehåll specificeras i Riktlinjerna för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Standardiserad process för de fem generella frågorna – Standardised process for the five standardised questions

Detta är en process för att säkerställa att kursvärderingsenkäten är genomförd på samma sätt vid alla mättillfällen. Den standardiserade kursvärderingsenkäten består av standardinledningen, de fem generella frågorna och programspecifika och kursspecifika frågor. Den standardiserade processen beskrivs i Riktlinjer för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Standardisering är en absolut förutsättning för att kunna göra meningsfulla jämförelser.

Utvärderingsmodell – Evaluation model

KI:s utvärderingsmodell är cyklisk och beskrivs i Riktlinjerna för kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå.