Omvärldsbevakning

Publicerat 2019-02-07 10:10. Uppdaterat 2019-02-07 10:25

Ny rapport från Institutet för stressmedicin (ISM)

ISM-rapport är en vetenskaplig rapportserie från ISM som presenterar kunskapssammanställningar och forskning som ISM varit involverad i.

Även relevant forskning som bedrivits av ISM:s samverkanspartners inom områdena stress, organisation och ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa ingår i rapportserien. För rapporternas innehåll ansvarar författarna.

Institutet ger även ut en publikationsserie under benämningen ISM-häfte.

Här hittar du ISM-rapport 21 - Hälsa på arbetsplatsen.

Kontaktperson: Margareta Bratt-Carlström

Sexuella trakasserier i arbetslivet – ny broschyr från Arbetsmiljöverket och DO

Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen har gemensamt tagit fram en broschyr i syfte att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Broschyren informerar om rådande lagar och det ansvar som åläggs arbetsgivarna. Den innehåller också checklistor som kan användas i arbetet med att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Sedan tidigare har Arbetsmiljöverket tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO) ett regeringsuppdrag att ta fram en digital plattform som klargör lagar och regler kring sexuella trakasserier i arbetslivet.

Broschyren heter Sexuella trakasserier - mellan den som utsätts och den som utsätter står du

Kontaktperson: Pia Stenberg