Om forskarutbildningskurser

This page in English

Kurskrav inom forskarutbildningen

Ragashree Setty studying

Som doktorand följer du den allmänna studieplan som du är antagen till. Vanligtvis är det samma studieplan som är gällande vid tidpunkten för din antagning till forskarutbildning.

I den allmänna studieplanen beskrivs hur kurskravet ser ut och när under utbildningen det ska vara uppfyllt.

Se vidare: Regler och allmän studieplan för forskarutbildning.

Enligt den nuvarande allmänna studieplanen ska doktorander vid KI inhämta kunskaper i form av kurser och andra poänggivande moment motsvarande minst 30 hp. För licentiatexamen krävs minst 15 hp. Detta är ett minimikrav. Det är tillåtet och ibland nödvändigt att inhämta ytterligare kunskaper för att uppnå examensmålen.

Kurskravet omfattar dels allmänvetenskapliga kurser och dels projektspecifika kurser. För vissa doktorander tillkommer även andra obligatoriska kunskaper, t.ex. beroende på om medicinsk grundutbildning saknas och om laboratoriearbete eller utförande av djurförsök ingår i forskarutbildningen.

Doktorander inom våra forskarskolor följer respektive forskarskolas kurspaket, vilket inte hittas i kurskatalogen.

Utöver kurskravet är det obligatorisk att genomföra doktorandintroduktionen. Läs mer om denna och hur du anmäler dig.

Allmänvetenskapliga kurser

De allmänvetenskapliga kurserna syftar till att hjälpa dig som doktorand att utveckla generiska kunskaper och färdigheter som behövs för genomförandet av din forskarutbildning och som även är användbara i professionella sammanhang efter examen. 

I den allmänna studieplanen beskrivs när de allmänvetenskapliga kurserna ska vara genomförda. Generellt gäller dock att doktoranden har störst nytta av att inhämta dessa kunskaper i början av sin utbildning. 

Vissa av de allmänvetenskapliga kurserna är obligatoriska för alla doktorander. Som nämnts ovan finns också ytterligare kurser som är obligatoriska för vissa doktorander. Läs mer om allmänvetenskapliga och obligatoriska kurser

Projektspecifika kurser

De projektspecifika kurserna ger en fördjupning och bredd inom det område som doktoranden bedriver sitt forskningsprojekt. Dessa ges inom ramen för ett eller flera forskarutbildningsprogram och ansökan görs till varje enskild kurs via kurskatalogen.

Att planera kurser i den individuella studieplanen

I den individuella studieplanen (ISP) planerar du, tillsammans med din handledare, vilka kurser (och andra lärandeaktiviteter) du behöver genomföra under utbildningens gång.

På Karolinska Institutet har alla forskarutbildningskurser en fastställd kursplan. Kursplanerna kan sökas fram via vår kursplansdatabas.

Av kursplansdatabasen framgår inte hur ofta kursen brukar ges. För de allmänvetenskapliga (och andra obligatoriska) kurserna har vi sammanställt en översikt som visar hur ofta dessa kurser brukar ges:

Allmänvetenskapliga och obligatoriska forskarutbildningskurser.

Beträffande projektspecifika kurser hänvisar vi till våra forskarutbildningsprogram inom vilka dessa kurser ges. Kurserna är öppna för alla doktorander.

Kurser som kommer att ges kommande termin presenteras i kurskatalogen. Denna publiceras en gång per termin, omkring den 15 april respektive den 15 oktober och är öppen för ansökan under en månad. Ansökan sker direkt i katalogen.

KI:s kurser är öppna för registrerade doktorander vid samtliga universitet och högskolor. I mån av plats kan även andra sökande antas. Urval för antagning görs enligt en viss prioriteringsordning.

Länkar

Forskarutbildning