Nya regler för examination och revidering av riktlinjer för kursplaner inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Publicerat 2019-02-26 14:04. Uppdaterat 2019-03-11 16:53

Arbete pågår med att ta fram nya regler och anvisningar för examination.  Ett delbeslut med regler och anvisningar har tagits som tillsvidare kompletterar de befintliga riktlinjerna för examination. De nya reglerna för examination ska ge goda förutsättningar för examinatorer och kursansvariga för en rättssäker handläggning av examinationsfrågor.

Hela det nya regeldokumentet med tillhörande anvisningar beräknas bli klart under 2019. 

Riktlinjerna för examination från 2012 gäller tillsvidare och kompletteras med nedanstående regler och anvisningar som börjar gälla från vårterminen 2019. 

Regler och anvisningar för examination 

Dessa regler och anvisningar omfattar följande:

  • Regler för examination i skrivsal
  • Regel om försättsblad för examination i skrivsal 
  • Anvisningar för tentamensvakter, inkl. information till studenter 
  • Regel och anvisning för examinationsformen obligatorisk närvaro 
  • Regel och anvisning för plagiatkontroll

Institutionerna ansvarar för att informera tentamensvakterna om regler och anvisningar som gäller vid examinationen. En webbaserad grundutbildning för tentamensvakter planeras framöver. 

Revidering av riktlinjer för hantering av kursplaner

Kursplaner är en av de föreskrifter som KI som myndighet får utfärda. KI är bunden av det som står i kursplanen och för att kunna frångå kursplanen, (t.ex. för att besluta om utökad tentamenstid för student med funktionsnedsättning eller om ersättningsuppgifter för missade obligatoriska moment) behöver det finnas en skrivning om examinators rätt att besluta om avsteg i kursplanen.  Nedanstående ska  föras in i nya kursplaner och i befintliga när de revideras.  

"Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas." 

"If there are special grounds, or a need for adaptation for a student with a disability, the examiner may decide to deviate from the syllabus's regulations on the examination form, the number of examination opportunities,  the possibility of supplementation or exemptions from the compulsory section/s of the course etc.   Content and learning outcomes as well as the level of expected skills, knowledge and abilities may not be changed, removed or reduced."

Dokument

De nya regeldokumenten och anvisningarna hittar du på sidan om examination på medarbetarportalen. 

Kontakt

Har du frågor kring de nya reglerna och anvisningarna är du välkommen att kontakta samordnaren för studenträtt Christian Edling.

Samordnare

Christian Edling

Telefon: 08-524 866 76
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: christian.edling@ki.se

Studieadministration