Ny högskoleförordning - Begränsningar i stipendiefinansiering av doktorander

Publicerat 2017-10-30 14:16. Uppdaterat 2017-10-30 15:41This page in English

Regeringen har beslutat att stipendiefinansiering av doktorander inte får förekomma längre tid än ett år. Därefter måste doktoranden anställas. Detta kommer att gälla doktorander i Sverige som påbörjar forskarutbildning från 1 juli 2018.

- Eventuella undantag som kan bli aktuella på KI är ännu inte utredda, men det kommer i så fall sannolikt att handla om etablerade universitetsövergripande samarbeten. Vi kommer att gå ut med mer information om detta så fort frågan är utredd säger Marianne Schultzberg, dekan för forskarutbildning.

Det blir nu dessutom lag på att alla stipendiater ska ha en ersättning motsvarande lönenivån för anställda doktorander. Detta gäller redan på KI sedan 2011.  Den försäkring som högskolan tecknar genom en överenskommelse med Kammarkollegiet kommer att utvidgas så att den även gäller om doktorandens studietid blir längre på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

- Det är utmärkt att regeringen beslutar om krav på ersättning och försäkring som garanterar doktorandernas socioekonomiska trygghet. Det finns dock en risk för att kravet på anställning efter första året leder till att antalet internationella doktorander minskar vilket KI påtalat 2016 i sitt remissvar avseende betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden 2016. Det finns också risk att detta särskilt drabbar juniora forskare som i regel har mindre forskningsanslag och därmed svårare att finansiera doktorandanställningar säger Marianne Schultzberg, dekan för forskarutbildning.

Regeringens pressmeddelande

Mer information om förändringarna i högskoleförordningen på KI:s webbplats

Forskarutbildning