Ny högskoleförordning - Begränsningar i stipendiefinansiering av doktorander

This page in English

Regeringen beslutade den 26 oktober 2017 om flera förändringar i högskoleförordningen som rör doktorander vars studiefinansiering består av stipendium. Förändringarna träder i kraft vid olika tidpunkter.

Ändringarna i högskoleförordningen (1993:100) utgår från de förslag som lämnades i betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29) och regeringens uttalanden i propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50) om att åtgärder behöver vidtas för att förbättra villkoren för stipendiefinansierade doktorander.

Tre områden berörs:

1. Försäkringar för doktorander vars studiefinansiering består av stipendium (1 kap. 11c §)

Från om med den 1 januari 2018 gäller att den försäkring som högskolan tecknar genom en överenskommelse med Kammarkollegiet utvidgas så att den också gäller om doktorandens studietid blir längre på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Detta gäller sedan tidigare enligt Kammarkollegiets rutiner, men är nu även från den 1 januari 2018 reglerat i högskoleförordningen.

2. Begränsningar av möjligheten att finansiera doktorandstudier via stipendier (5 kap. 4a §; ny paragraf).

För doktorander som antas till forskarutbildning efter den 1 juli 2018 införs en skyldighet för högskolan att anställa en doktorand vars studiefinansiering består av stipendium senast när det återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på heltid till doktorsexamen. Undantag från detta gäller om stipendiet lämnas inom ramen för ett bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram eller om stipendiet lämnas inom ramen för ett av Europeiska unionen finansierat program eller motsvarande.

Eventuella undantag som kan bli aktuella på KI är ännu inte utrett, men det kommer i så fall troligen att handla om etablerade universitetsövergripande samarbeten. Ytterligare information om detta kommer att ges när frågan är utredd.

3. Reglering av inkomstnivåer för doktorander vars studiefinansiering består av stipendium (7 kap. 36 §).

För sökande vars studiefinansiering består av stipendium ska nivån på stipendiet vara likvärdig med lönenivån för anställda doktorander.

Vid KI gäller sedan tidigare att doktorander med stipendier ska ha minst samma inkomstnivåer som övriga doktorander. Externt stipendium som ej når upp till den av rektor fastställda lägsta inkomstnivån ska kompletteras med KI-finansierat kompletterande doktorandstipendium eller anställning.

Mer information om lägsta inkomstnivåer för doktorander

Om högskoleförordningen

Högskoleförordningen (1993:100) kan enklast beskrivas som ett komplement till högskolelagen. Förordningen är beslutad av regeringen och är därigenom underordnad högskolelagen, som är beslutad av riksdagen. Precis som högskolelagen gäller högskoleförordningen endast högskolor som har staten, kommuner eller landsting som huvudman.
 

Länkar

Forskarutbildning