Ny delegationsordning kring prorektors uppgifter

This page in English

Ett led i att effektivisera arbetet i KIs ledning med målsättningen att bättre kunna möta framtidens behov från medarbetare, studenter och det omgivande samhället - har varit att renodla rektors roll som myndighetschef. Som en följd av detta krävs att fler arbetsuppgifter omfördelas mellan rektor och prorektor.

Den verkställande ledningen

Den verkställande ledningen består utöver rektor av prorektor och universitetsdirektören, som  har det övergripande ansvaret för att säkerställa stöd och processer i administrativt, rättsligt och ekonomiskt avseende.

Den nya delegationsordningen

Förslaget till fördelning har förankrats hos såväl konsistoriet som de fackliga organisationerna, och innebär bland annat att prorektor Karin Dahlman-Wright får ansvar för Karolinska Institutets inre verksamhet: arbetsledning av prefekter samt föreståndare för Swetox, arbetsmiljöfrågor, likavillkorsfrågor, miljöledningsfrågor och kvalitetsarbetet.

Därutöver ansvarar prorektor för vissa större samverkansprojekt, såsom SciLifeLab, samt samordnar beredning av ärenden i samarbetet med Stockholms läns landsting, SLL.

AdministrationLedningOrganisation