Nominera hedersdoktorer för 2018

Publicerat 2017-10-18 09:00. Uppdaterat 2017-10-18 09:32

Välkommen att nominera 2018 års medicine och odontologie hedersdoktorer vid Karolinska Institutet. Förslagen ska vara inkomna senast måndagen den 4 december 2017.

Vem får nominera?

Behöriga att nominera är ordinarie disputerade lärare/forskare som är anställda vid Karolinska Institutet (dvs. forskarassistenter, disputerade adjunkter, lektorer, professorer, adjungerade lektorer, adjungerade professorer, gästprofessorer och rådsforskare).

När och hur?

Förslagen, som ska vara inkomna senast måndag 4 december 2017, ställs till dekanus för forskning Anders Gustafsson och skickas med e-post eller brev till Britt-Marie Dehn. Förslagen ska vara försedda med utförlig motivering och CV bör bifogas. Nominering kan göras för

  • vetenskapliga insatser, särskilt sådana med koppling till KI
  • stora insatser för KI och dess verksamhet
  • stora insatser i världen/Sverige/samhället inom KI:s intressesfär.

Den som redan är medicine doktor eller medicine hedersdoktor vid ett svenskt universitet kan inte utses till medicine hedersdoktor vid ett annat svenskt universitet. Endast en mindre andel av de nominerade utses till hedersdoktorer och förslagsställarna bör därför inte kontakta de nominerade innan beslut är fattat. Observera att tidigare års nomineringar inte gäller utan måste förnyas.

Hur sker handläggningen?

Förslagen behandlas konfidentiellt och granskas av en av Styrelsen för forskning utsedd arbetsgrupp under ledning av dekanus. Efter att beslut är fattat blir förslagen offentliga handlingar. Arbetsgruppens förslag till hedersdoktorer presenteras för Styrelsen för forskning och en rådgivande diskussion förs i styrelsen. Styrelsen delegerar till dekanus för forskning att genom dekanusbeslut utse de hedersdoktorer som accepterar utnämningen.

Hedersdoktorer vid Karolinska Institutet

År 1910 utsågs de första medicine hedersdoktorerna vid KI och år 1949 de första odontologie hedersdoktorerna. De tituleras medicine doctor honoris causa (MDhc) respektive odontologie doctor onoris causa (ODhc). Genom åren har sammanlagt drygt 300 hedersdoktorer utsetts. Sedan 1999 utser Styrelsen för forskning, i egenskap av fakultetsnämnd, medicine och odontologie hedersdoktorer vid KI.

Lista med samtliga hedersdoktorer vid KI

Vad är en hedersdoktor?

Hedersdoktor är den person som en fakultet utsett att ha doktors heder och värdighet, det vill säga får rätt att bruka denna titel utan krav på att formellt uppfylla de fordringar som brukar krävas i universitetets studieplaner och övriga bestämmelser. Bruket att utse hedersdoktorer i Sverige genom beslut av fakultet föddes den 15 maj 1839 vid Uppsala universitet då skalden och professorn P.D.A. Atterbom väckte ett förslag till utnämning av en svensk kulturpersonlighet, som ej avlagt examensprov, vilket godkändes av den filosofiska fakulteten.

Äldre tiders teologiska doktorsvärdigheter som fram till 1927 utdelades av ärkebiskopen, efter beslut av statskyrkans främste företrädare, alltså Konungen, var även ett slags hedersdoktorat. Utmärkande för de båda kategorierna av hedersdoktorat är att titeln erhålls genom olika slag av förtjänster och inte genom examensprestationer. 

Källa: Torgny Nevéus, Honoris causa, 2000; Torgny Nevéus, Lagerkransar & logotyper, 1999.

Utmärkelse