#Metoo-kampanjen – här finns stöd till KI-personal och studenter

Publicerat 2017-11-21 14:49. Uppdaterat 2018-06-26 12:15This page in English

Med anledning av #metoo-kampanjen uppmärksammas nu särskilt sexuella trakasserier och annan diskriminering i samhället. Här finns kontaktuppgifter för medarbetare och studenter som har utsatts för, eller har uppmärksammat, sexuella trakasserier på Karolinska Institutet.

Vad gör KI för att skapa medvetenhet kring och förebygga sexuella trakasserier?

KI har sammanställt riktlinjer, information och vägledning för att förebygga, och åtgärder mot, diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling av studenter och anställda.

KI genomför regelbundet utbildningar, workshops med mera om lika villkor, inklusive sexuella trakasserier, för både anställda och studenter. I november 2017 anordnas två utbildningstillfällen med fokus på just detta. Lika villkor ingår också som obligatoriska moment i olika ledarskapsutbildningar, handledarutbildningar och utbildningar för studenter.

Vad är trakasserier?

Trakasserier kan kortfattat beskrivas som en kränkande handling eller uttalande. Ofta innebär det att en individ kränker en annan individ genom kommentarer eller handlingar.

För att diskrimineringslagen ska gälla måste trakasserierna vara kopplade till personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder.

Diskrimineringslagen omfattar också trakasserier av sexuell natur, med andra ord sexuella trakasserier. Begreppet sexuella trakasserier definieras i diskrimineringslagen för ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

  • Tafsande eller annan ovälkommen beröring av sexuellt slag
  • Ovälkomna sexuella anspelningar, kommentarer eller förslag
  • Sexualiserade skämt.

Vad gör KI om sexuella trakasserier uppges förekomma?

Om KI och arbetsgivarföreträdare får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling har de en lagstadgad skyldighet att utreda och i förekommande fall vidta åtgärder som ska leda till att beteendet upphör. Syftet med en utredning är att klarlägga omständigheterna kring de uppgivna missförhållandena. Utredningen ligger till grund för att, i förekommande fall, ett beslut kan fattas om åtgärder som ska vidtas för att få det ovälkomna beteendet att upphöra. Utredningen ska genomföras skyndsamt, objektivt och rättssäkert. Den ska dokumenteras och följas upp.

Vad kan en person som blivit utsatt för sexuella trakasserier göra?

Om du upplever att du är utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling bör du i första hand kontakta en chef i din närhet eller HR på din institution. I riktlinjerna finns ytterligare information om olika kontaktvägar.

Några råd till dig som har blivit utsatt:

  • Det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är ovälkommet.
  • Reagera genast om du känner dig utsatt.
  • Klargör för den som har utsatt dig att beteendet är ovälkommet från din sida.
  • Kontakta vid behov någon av de kontaktpersoner som finns listade nedan för att få hjälp.
  • Informera din närmaste chef. Om det inte är lämpligt: vänd dig till chefen över din chef, administrativ chef/motsvarande eller någon av de övriga kontaktpersonerna enligt nedan.

Kontakt för medarbetare

Prefekt, närmaste ansvarig chef, administrativ chef, skyddsombud, arbetsmiljöombud, ombud för lika villkor, personalansvarig eller annan person enligt institutionens delegation.

Du kan även kontakta din arbetstagarorganisation.

HR-specialist

Pia Stenberg

Telefon: 08-524 868 66
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: pia.stenberg@ki.se

Kontakt för doktorander

Studierektorn för forskarutbildningen vid institutionen, doktorandombudet, Studenthälsan.

Stöd till doktorander

Kontakt för studenter

Samordnare

Christian Edling

Telefon: 08-524 866 76
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: christian.edling@ki.se

Här finns mer information om vad som gäller för studenter

Lika villkor för studenter
Medicinska föreningen
Studenthälsan

Länkar