Medicinhistoriskt arkiv


Medicinhistoriskt arkiv syftar till att skapa personarkiv för att bevara medicinhistoriskt intressant material.

Inom Enheten för arkiv och registratur samt Kulturenheten bedrivs sedan ett par år tillbaka ett projekt benämnt Medicinhistoriskt arkiv. Denna arkivverksamhet går ut på att säkerställa att källmaterial av vetenskapshistorisk och medicinhistorisk betydelse inte går förlorat. Utgångspunkten har varit att medicinska forskare, i synnerhet professorer själva hanterat forskningsrelaterat arkivmaterial och därigenom byggt upp egna personarkiv. Kulturenheten har genomfört inventeringar av historiskt relevant källmaterial och i vissa fall har man även tagit hand om material, detta för att undvika att det går förlorat. Materialet som tagits om hand ordnas och förtecknas och förvaras tillsammans med KI:s övriga arkivbildare. Personarkiven kan ses som ett komplement till förvaltnings- och institutionsarkiv. Materialet som inkommit är komplext och det tar tid att ordna och förteckna denna typ av handlingar, men nedan finns de personarkiv vi än så länge förtecknat.

Är ni intresserade av att ta del av arkivhandlingar kontakta arkivet för att få ta del av arkivförteckningarna!

Personarkiv inom Medicinhistoriskt arkiv

Sune Bergström

Viking Olof Björk

Birger Blombäck

Margareta Blombäck

Clarence Crafoord

Ulf S von Euler

C G Hedén

Gunnar Inghe

Erik Jorpes

Rolf Luft

Fritiof S Sjöstrand

Lennart Wetterberg

Har ni varit forskare vid KI och är intresserad av att ditt personarkiv ska hamna i Medicinhistoriskt arkiv, se Medicinhistoriska samlingar.

Arkiv och registratur