Medarbetarundersökning 2017- tyck till om din arbetsmiljö!

This page in English

Den 20 september är det dags för en ny medarbetarundersökning. Då har du som KI-medarbetare möjlighet att påverka din arbetssituation genom att svara på hur du upplever arbetsklimat och ledarskap. Din uppfattning om organisationen, visioner och mål på KI är andra viktiga områden som tas upp i enkäten.

Pratbubblor medarbetarundersökning 2017- Karolinska Institutet har världsledande forskning och utbildning och medarbetarna är förutsättningen för det. Att alla som jobbar på KI är engagerade och trivs är avgörande för att vi ska fortsätta utveckla och förbättra vår verksamhet. För att vi ska ta tillvara allas upplevelser av KI som arbetsplats är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten, understryker Mats Engelbrektson, HR-direktör.

Enkäten

Enkäten är webbaserad och skickas ut via e-post från vår samarbetspartner Quicksearch. Den kommer att vara tillgänglig under två veckor och det går att svara via dator, smartphone eller surfplatta. Enkäten kommer att finnas både på svenska och engelska. Dina svar är givetvis helt anonyma och hanteras endast av Quicksearch som sammanställer resultat på olika gruppnivåer.

Återkoppling och handlingsplaner

När resultatet sammanställts i november får din chef ta del av det. Hen är ansvarig för att återkoppla resultatet till gruppen eller enheten. Gruppen ska sedan arbeta tillsammans med att planera och genomföra de åtgärder som kan behövas, tidsatta i en handlingsplan.

- Det viktigaste är arbetet som görs efter enkäten. Att reflektera över resultaten, båda det som är bra och det som kan utvecklas, och att genomföra förbättringarna. Det låter självklart men glöms ofta bort, tillägger Ulrica Tjäder, projektledare för undersökningen.

Vilka ska besvara enkäten?

Kriterierna för att besvara enkäten är att du har varit verksam på plats på KI de senaste 6 månaderna med en omfattning om minst 40 %. De medarbetargrupper som ingår är anställda inklusive sjukskrivna eller föräldralediga, postdoktorstipendiater och doktorander. Respektive institution kan välja att inkludera även andra grupper under förutsättning att ovan kriterier är uppfyllda.

Vad har hänt sedan förra undersökningen?

Efter förra mätningen genomfördes målsättningsdialoger med rektor, universitetsdirektör, prefekter, administrativa chefer och lokal HR. Syftet var att analysera resultatet i relation till KI:s strategi och mål och ge deltagarna idéer och verktyg att ta med sig till det egna åtgärdsarbetet i verksamheterna. Sammantaget upprättades ca 500 handlingsplaner på KI.

- För HR-avdelningen har medarbetarbetarundersökningen dessutom varit ett bra underlag för det ständigt pågående arbetet med att utveckla arbetsmiljön och öka trivseln. Några exempel är chefsutbildningar kring medarbetarsamtal och riskbedömningar och utvidgat friskvårdsutbud. Andra exempel är vidareutvecklade kurser kring sömn och stresshantering som tagits fram med utgångspunkt i undersökningsresultatet, säger Margareta Bratt Carlström, HR-konsult.

Frågor och svar

Fler frågor och svar Medarbetarundersökning 2017

Kontakt

Länkar

AdministrationUniversitetsförvaltning