Loo och Hans Ostermans stiftelse för medicinsk forskning

This page in English

Karolinska Institutet utlyser härmed forskningsbidrag ur Loo och Hans Ostermans stiftelse för medicinsk forskning inom geriatriken.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare, anknutna till Karolinska Institutet eller annan medicinsk fakultet vid ett svenskt lärosäte, som disputerat under de senaste 7 åren. Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning.

Bidrag beviljas vanligen maximalt tre gånger totalt ur Loo och Hans Ostermans stiftelse.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 50 000 och 150 000 kronor per person. 

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett abstract, en forskningsbeskrivning, eventuella etiska överväganden, en budget och en publikationslista.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 2 – 16 april 2019. Ansökan stänger klockan 14.00.

Den sökandes roll i forskningsprojektet ska noggrant beskrivas. Medel kan beviljas för samma projekt i upp till 3 år. Sökande som tidigare fått medel för ett projekt under 3 år i följd, och nu söker för ett annat projekt, måste tydligt motivera hur aktuellt projekt på ett betydande sätt skiljer sig från det föregående.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post  i juni.

Bilagor

Den som tidigare har mottagit forskningsmedel ur Ostermans stiftelse för samma projekt som det nu aktuella, ska bifoga en progressrapport (max 3 A4-sidor). Observera att ansökan diskvalificeras från bedömning om sådan rapport saknas för den som tidigare fått utdelning för samma projekt.

Återrapportering

Från och med 2018 krävs en återrapportering av beviljade medel. Efter dispositionstidens slut kommer ni att behöva gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser och Fonder.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut, undantaget resebidragen där återrapportering sker ca en månad efter reseperiodens slut.  Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se